اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات قدرت نامی (مرداد سال 1385)

مقايسه اطلاعات قدرت نامی , عملی , قابل توليد و توليدشده وزارت نيرو به تفکيک نوع مولد
مرداد ماه
تغييرات درصد سال 1385 سال 1384 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
  15180     15180   15180 بخاري  قدرت نامی    (مگاوات)
12,2 11343 147,8 11195 10114 122,8 9991 گازي
12,3 7674   7674 6832   6832 چرخه ترکيبی
  483 59 424 483 59,0 424 ديزلی
6,4 34680 206,8 34473 32609 181,8 32427 جمع حرارتي
13,5 6292 1,2 6291 5543 1,0 5542 برقآبی
7,4 40972 208 40764 38152 182,8 37969 جمع
  14822   14822 14822   14822 بخاري قدرت عملي   (مگاوات)
10,0 9089 105 8984 8266 90,0 8176 گازي
13,5 6726   6726 5926   5926 چرخه ترکيبی
  356 50 306 356 50,0 306 ديزلی
5,5 30993 155 30838 29370 140,0 29230 جمع حرارتي
13,7 6226 0,8 6225 5477 1,0 5476 برقآبی
6,8 37219 155,8 37063 34847 141,0 34706 جمع
  14790   14790 14811   14811 بخاري قدرت قابل توليد غير همزمان   (مگاوات)
10,3 9033 105 8928 8190 90,0 8100 گازي
10,4 6233   6233 5645   5645 چرخه ترکيبی
17,3- 182 41 141 220 42,0 178 ديزلی
4,8 30238 146 30092 28866 132,0 28734 جمع حرارتي
9,7 5751   5751 5244 1,0 5243 برقآبی
5,5 35989 146 35853 34110 133,0 33977 جمع
0,8 14659   14659 14544   14544 بخاري قدرت بهره برداري شده غيرهمزمان  (مگاوات)
17,3 8286 100 8186 7063 79,0 6985 گازي
10,8 6233   6233 5624   5624 چرخه ترکيبی
8,8- 145 29 116 159 26,0 133 ديزلی
7,1 29323 129 29194 27390 105,0 27285 جمع حرارتي
15,4 5751   5751 4983 0,4 4983 برقآبی
8,3 35074 129 34945 32373 105,4 32268 جمع
7,3 32951 85 32866 30704 85 30619 حداکثربارتوليدی همزمان ماه (مگاوات)

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵