اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات توليد ناويژه (مرداد سال 1385)

مقايسه اطلاعات توليدناويژه , مصرف داخلی , توليدويژه و سوخت وزارت نيروبه تفکيک نوع مولد
مرداد ماه
تغييرات درصد سال 1385 سال 1384 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
0,7 9285   9285 9219   9219 بخاري توليد ناويژه      (گيگاوات ساعت)
19,9 4303 49,3 4254 3590 45 3545 گازي
8,5 4048   4048 3730   3730 چرخه ترکيبی
10,5- 26 9,4 17 30 10,5 19 ديزلی
6,6 17663 58,7 17604 16569 55,5 16513 جمع حرارتي
11,6 1843   1843 1651   1651 برقآبی
7,1 19506 58,7 19447 18220 55,5 18164 جمع
1,0- 617   617 623   623 بخاري مصرف داخلی   (گيگاوات ساعت)
8,1 83 0,5 82 76 0,3 76 گازي
2,9 71   71 69   69 چرخه ترکيبی
6,7- 1 0,4 1 2 0,5 1 ديزلی
0,3 772 0,9 771 770 0,8 769 جمع حرارتي
14,3 8 0 8 7 0 7 برقآبی
0,4 780 0,9 779 777 0,8 776 جمع
0,8 8668   8668 8596   8596 بخاري توليد ويژه    (گيگاوات ساعت)
20,1 4221 48,8 4172 3514 44,7 3469 گازي
8,6 3977   3977 3661   3661 چرخه ترکيبی
10,7- 25 9 16 28 10 18 ديزلی
6,9 16891 57,8 16833 15799 54,7 15744 جمع حرارتي
11,6 1835   1835 1644   1644 برقآبی
7,4 18726 57,8 18668 17443 54,7 17388 جمع
67,2- 895   895 2730   2730 بخاري گازوييل مصرفی  (هزارليتر)
64,2 245151 22978 222173 149312 21046 128266 گازي
135,5 3142   3142 1334   1334 چرخه ترکيبی
9,7- 7761 2599 5162 8594 2931 5663 ديزلی
58,6 256949 25577 231372 161970 23977 137993 جمع
0,3- 2224523   2224523 2230373   2230373 بخاري   گازمصرفی   (هزارمترمکعب)
13,2 1234819   1234819 1091035   1091035 گازي
9,9 861115   861115 783877   783877 چرخه ترکيبی
5,2 4320457   4320457 4105285   4105285 جمع
13,3 244524   244524 215770   215770 بخاري نفت کوره مصرفی  (هزارليتر)
13,3 244524   244524 215770   215770 جمع
  79,6     79,8     ضريب بار توليدي درصد

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵