اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات قدرت نامی (ارديبهشت سال 1385)

مقايسه اطلاعات قدرت نامی , عملی , قابل توليد و توليدشده وزارت نيرو به تفکيک نوع مولد
در ارديبهشت ماه
تغييرات درصد سال 1385 سال 1384 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
  15180   15180 15180   15180 بخاري قدرت نامی(مگاوات)
17,6 11333 122,8 11210 9637 122,8 9514 گازي
  6832   6832 6832   6832 چرخه ترکيبی
  483 59,0 424 483 59,0 424 ديزلی
5,3 33828 181,8 33646 32132 181,8 31950 جمع حرارتي
20,1 6042 1,2 6041 5030 1,0 5029 برقآبی
7,3 39870 183,0 39687 37162 182,8 36979 جمع
  14822   14822 14822   14822 بخاري قدرت عملي   (مگاوات)
17,6 9147 90,0 9057 7778 90,0 7688 گازي
  5926   5926 5926   5926 چرخه ترکيبی
  356 50,0 306 356 50,0 306 ديزلی
4,7 30251 140,0 30111 28882 140,0 28742 جمع حرارتي
19,7 6001 0,8 6000 5014 0,8 5013 برقآبی
7,0 36252 140,8 36111 33896 140,8 33755 جمع
0,1- 14728   14728 14738   14738 بخاري قدرت قابل توليد غير همزمان   (مگاوات)
11,5 8637 90,0 8547 7747 90,0 7657 گازي
3,3 5999   5999 5805   5805 چرخه ترکيبی
11,0 187 43,7 144 169 39,1 130 ديزلی
3,8 29551 133,7 29417 28459 129,1 28330 جمع حرارتي
11,7 5531 0,5 5531 4952 1,0 4951 برقآبی
5,0 35082 134,2 34948 33411 130,1 33281 جمع
1,5- 12675   12675 12874   12874 بخاري قدرت بهره برداري شده غيرهمزمان  (مگاوات)
9,9 7318 90,0 7228 6660 70,0 6590 گازي
21,8 5999   5999 4925   4925 چرخه ترکيبی
10,9 146 23,7 122 131 20,9 111 ديزلی
6,3 26137 113,7 26024 24590 90,9 24499 جمع حرارتي
17,5 5514 0,4 5513 4693 0,3 4693 برقآبی
8,1 31651 114,1 31537 29283 91,2 29192 جمع
11,9 28611 67 28544 25557 60 25497 حداکثربارتوليدی همزمان ماه (مگاوات)

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵