اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات توليد ناويژه (ارديبهشت سال 1385)

مقايسه اطلاعات توليدناويژه , مصرف داخلی , توليدويژه و سوخت وزارت نيروبه تفکيک نوع مولد
در ارديبهشت ماه
تغييرات درصد سال 1385 سال 1384 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
8,0- 6701   6701 7283   7283 بخاري توليد ناويژه      (گيگاوات ساعت)
34,8 2739 33,7 2705 2031 28,3 2003 گازي
20,8 3448   3448 2855   2855 چرخه ترکيبی
51,3 23 6,5 17 15 5,0 10 ديزلی
6,0 12911 40,2 12871 12184 33,3 12151 جمع حرارتي
0,2 1702 0,1 1702 1698 0,0 1698 برقآبی
5,3 14613 40,3 14572 13882 33,3 13849 جمع
  484   484 484   484 بخاري مصرف داخلی   (گيگاوات ساعت)
31,0 17 0,4 16 13 0,3 12 گازي
8,7 60   60 55   55 چرخه ترکيبی
66,7 2 0,3 1 1 0,2 1 ديزلی
1,7 562 0,7 561 552 0,5 552 جمع حرارتي
5,9 7 0,0 7 7 0,0 7 برقآبی
1,7 569 0,7 568 559 0,5 559 جمع
8,6- 6217   6217 6799   6799 بخاري توليد ويژه    (گيگاوات ساعت)
34,9 2722 33,3 2689 2019 28,0 1991 گازي
21,0 3389   3389 2800   2800 چرخه ترکيبی
50,3 22 6,2 16 15 4,8 10 ديزلی
6,2 12349 39,5 12310 11632 32,8 11599 جمع حرارتي
0,2 1694 0,1 1694 1692 0,0 1692 برقآبی
5,4 14044 39,6 14004 13323 32,8 13290 جمع
33,1- 921   921 1376   1376 بخاري گازوييل مصرفی  (هزارليتر)
76,0 117631 15716 101915 66841 13258 53583 گازي
68,9 621   621 367   367 چرخه ترکيبی
54,3 6795 1743 5052 4404 1267 3137 ديزلی
72,6 125967 17459 108509 72988 14525 58463 جمع
5,4- 1661228   1661228 1756904   1756904 بخاري   گازمصرفی   (هزارمترمکعب)
36,0 887760   887760 652687   652687 گازي
21,6 732051   732051 601930   601930 چرخه ترکيبی
8,9 3281039   3281039 3011522   3011522 جمع
14,8 167286   167286 145707   145707 بخاري نفت کوره مصرفی  (هزارليتر)
14,8 167286   167286 145707   145707 جمع
  68,6     73,0     ضريب بار توليدي درصد

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵