اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات توليد ناويژه (شهريور سال 1385)

مقايسه اطلاعات توليدناويژه , مصرف داخلی , توليدويژه و سوخت وزارت نيروبه تفکيک نوع مولد
شهريور ماه
تغييرات درصد سال 1385 سال 1384 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
1.1 8575   8575 8484   8484 بخاري توليد ناويژه      (گيگاوات ساعت)
16.8 3830 47 3783 3281 44.5 3236 گازي
5.6 3900   3900 3692   3692 چرخه ترکيبی
9.5- 22 11 11 24 9.7 14.6 ديزلی
5.5 16327 58 16269 15481 54.2 15426.6 جمع حرارتي
47.4 1757   1757.3 1192   1192 برقآبی
8.5 18084 58 18026.3 16673 54.2 16618.6 جمع
3.1- 571   571 589   589 بخاري مصرف داخلی   (گيگاوات ساعت)
16.0 20 0.3 20 18 0.5 17 گازي
1.5 68   68 67   67 چرخه ترکيبی
27.8- 1.3 0.3 1.0 1.8 0.5 1.3 ديزلی
2.2- 661 0.6 660 675 1 674.3 جمع حرارتي
2.6 7.8 0 7.8 7.6 0 7.6 برقآبی
2.1- 668 0.6 667.8 683 1 681.9 جمع
1.4 8004   8004 7895   7895 بخاري توليد ويژه    (گيگاوات ساعت)
16.8 3810 46.7 3763 3263 44 3219 گازي
5.7 3832   3832 3625   3625 چرخه ترکيبی
8.0- 20.7 10.7 10.0 22.5 9.2 13.3 ديزلی
5.8 15666 57.4 15609 14806 53.2 14752.3 جمع حرارتي
47.7 1750   1749.5 1184   1184.4 برقآبی
8.9 17416 57.4 17358.5 15990 53.2 15936.7 جمع
66.0 2661   2661 1603   1603 بخاري گازوييل مصرفی  (هزارليتر)
35.5 180181 21979 158202 132948 20737 112211 گازي
521.9 12363   12363 1988   1988 چرخه ترکيبی
5.9- 6462 3157 3305 6869 2728 4141 ديزلی
40.6 201667 25136 176531 143408 23465 119943 جمع
2.2 2056204   2056204 2012879   2012879 بخاري   گازمصرفی   (هزارمترمکعب)
14.9 1166510   1166510 1015144   1015144 گازي
8.6 844310   844310 777749   777749 چرخه ترکيبی
6.9 4067024   4067024 3805772   3805772 جمع
7.0- 238030   238030 256024   256024 بخاري نفت کوره مصرفی  (هزارليتر)
7.0- 238030   238030 256024   256024 جمع
  73.6     72.9     ضريب بار توليدي درصد

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵