اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات قدرت نامی (سه ماهه اول سال 1385)

مقايسه اطلاعات قدرت نامی , عملی , قابل توليد و توليدشده وزارت نيرو به تفکيک نوع مولد
سه ماهه اول
تغييرات درصد سال 1385 سال 1384 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
  15180   15180 15180   15180 بخاري  قدرت نامی    (مگاوات)
17,6 11520 122,8 11397 9796 122,8 9673 گازي
  6832   6832 6832   6832 چرخه ترکيبی
  483 59,0 424 483 59,0 424 ديزلی
5,3 34015 181,8 33833 32291 181,8 32109 جمع حرارتي
14,2 6042 1,2 6041 5293 1,0 5292 برقآبی
6,6 40057 183,0 39874 37584 182,8 37401 جمع
  14822   14822 14822   14822 بخاري قدرت عملي   (مگاوات)
17,6 9306 90,0 9216 7913 90,0 7823 گازي
  5926   5926 5926   5926 چرخه ترکيبی
  356 50,0 306 356 50,0 306 ديزلی
4,8 30410 140,0 30270 29017 140,0 28877 جمع حرارتي
14,3 6001 0,8 6000 5252 0,8 5251 برقآبی
6,3 36411 140,8 36270 34269 140,8 34128 جمع
  14822   14822 14822   14822 بخاري قدرت قابل توليد غير همزمان   (مگاوات)
20,0 9122 90,0 9032 7603 90,0 7513 گازي
6,0 6157   6157 5810   5810 چرخه ترکيبی
15,0- 195 36,5 158 229 39,8 189 ديزلی
6,4 30296 126,5 30169 28464 129,8 28334 جمع حرارتي
5,4- 4928 0,5 4927 5208 1,0 5207 برقآبی
4,6 35223 127,0 35096 33672 130,8 33541 جمع
2,9- 13704   13704 14108   14108 بخاري قدرت بهره برداري شده غيرهمزمان  (مگاوات)
16,1 8222 83,7 8138 7079 69,0 7010 گازي
6,4 6157   6157 5786   5786 چرخه ترکيبی
8,4- 154 28,6 125 168 27,6 140 ديزلی
4,0 28236 112,3 28124 27141 96,6 27044 جمع حرارتي
1,5- 4960 0,4 4960 5034 0,3 5034 برقآبی
3,2 33197 112,7 33084 32175 96,9 32078 جمع
8,7 31163 73 31090 28674 70 28604 حداکثربارتوليدی همزمان ماه (مگاوات)

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵