اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات توليد ناويژه (سه ماهه اول سال 1385)

مقايسه اطلاعات توليدناويژه , مصرف داخلی , توليدويژه و سوخت وزارت نيروبه تفکيک نوع مولد
سه ماهه اول
تغييرات درصد سال 1383 سال 1385 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
3,1- 20724   20724 21386   21386 بخاري توليد ناويژه      (گيگاوات ساعت)
24,7 7879 99,7 7779 6318 86,8 6231 گازي
18,0 10289   10289 8722   8722 چرخه ترکيبی
11,1 59 16,9 42 53 17,3 36 ديزلی
6,8 38950 116,6 38834 36479 104,1 36375 جمع حرارتي
17,3 5868 0,18 5868 5005 0,09 5005 برقآبی
8,0 44818 116,78 44702 41483 104,19 41379 جمع
6,0 1548   1548 1460   1460 بخاري مصرف داخلی   (گيگاوات ساعت)
26,2 49 1,2 48 39 1 38 گازي
9,9 184   184 167   167 چرخه ترکيبی
25,7 4 0,8 4 4 0,8 3 ديزلی
6,9 1785 2 1783 1669 1,8 1667 جمع حرارتي
3,5 26 0,02 26 25 0,038 25 برقآبی
6,9 1811 2,02 1809 1695 1,838 1693 جمع
3,8- 19176   19176 19926   19926 بخاري توليد ويژه    (گيگاوات ساعت)
24,7 7830 98,5 7732 6279 85,8 6194 گازي
18,1 10105   10105 8554   8554 چرخه ترکيبی
10,1 55 16,1 38 50 16,5 33 ديزلی
6,8 37165 114,6 37051 34810 102,3 34707 جمع حرارتي
17,3 5842 0,16 5842 4979 0,052 4979 برقآبی
8,1 43007 114,76 42893 39789 102,35 39686 جمع
41,8- 3005   3005 5167   5167 بخاري گازوييل مصرفی (هزارليتر)
48,6 344772 46464,6 298308 231958 41543 190415 گازي
41,7 16456   16456 11615   11615 چرخه ترکيبی
3,3 17096 4484 12612 16550 5149 11401 ديزلی
43,7 381328 50948,6 330380 265290 46692 218598 جمع
2,8- 4909747   4909747 5050273   5050273 بخاري گازمصرفی (هزارمترمکعب)
24,6 2534942   2534942 2034951   2034951 گازي
18,2 2175326   2175326 1840204   1840204 چرخه ترکيبی
7,8 9620015   9620015 8925427   8925427 جمع
13,9 614385   614385 539567   539567 بخاري نفت کوره مصرفی (هزارليتر)
13,9 614385   614385 539567   539567 جمع
  64,4     64,8     ضريب بار توليدي درصد

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵