اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات قدرت نامی (سه ماهه دوم سال 1385)

مقايسه اطلاعات قدرت نامی , عملی , قابل توليد و توليدشده وزارت نيرو به تفکيک نوع مولد
سه ماهه دوم
تغييرات درصد سال 1385 سال 1384 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
  15180   15180 15180   15180 بخاري  قدرت نامی    (مگاوات)
15.3 11661 147.8 11513 10114 122.8 9991 گازي
12.3 7674   7674 6832   6832 چرخه ترکيبی
  483 59 424 483 59.0 424 ديزلی
7.3 34998 206.8 34791 32609 181.8 32427 جمع حرارتي
13.8 6310 1.2 6309 5543 1.0 5542 برقآبی
8.3 41308 208 41100 38152 182.8 37969 جمع
  14822   14822 14822   14822 بخاري قدرت عملي   (مگاوات)
13.2 9359 105 9254 8266 90.0 8176 گازي
13.5 6726   6726 5926   5926 چرخه ترکيبی
  356 50 306 356 50.0 306 ديزلی
6.4 31263 155 31108 29370 140.0 29230 جمع حرارتي
14.0 6244 0.8 6243 5477 1.0 5476 برقآبی
7.6 37507 155.8 37351 34847 141.0 34706 جمع
0.2- 14788   14788 14812   14812 بخاري قدرت قابل توليد غير همزمان   (مگاوات)
11.2 9174 105 9069 8248 90.0 8158 گازي
7.8 6361   6361 5900   5900 چرخه ترکيبی
19.7- 167 37 130 208 43.0 165 ديزلی
4.5 30490 142 30348 29168 133.0 29035 جمع حرارتي
12.8 5827   5827 5167 1.0 5166 برقآبی
5.8 36317 142 36175 34335 134.0 34201 جمع
0.7- 14277   14277 14381   14381 بخاري قدرت بهره برداري شده غيرهمزمان  (مگاوات)
17.4 8502 71 8431 7240 79.0 7161 گازي
7.7 6352   6352 5900   5900 چرخه ترکيبی
19.1- 123 22 101 152 22.0 130 ديزلی
5.7 29254 93 29161 27673 101.0 27572 جمع حرارتي
20.8 5744   5744 4753 1.0 4752 برقآبی
7.9 34998 93 34905 32426 102.0 32324 جمع
7.3 33011 88.7 32922 30754 85 30669 حداکثربارتوليدی همزمان ماه (مگاوات)

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵