اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات توليد ناويژه (سه ماهه دوم سال 1385)

مقايسه اطلاعات توليدناويژه , مصرف داخلی , توليدويژه و سوخت وزارت نيروبه تفکيک نوع مولد
سه ماهه دوم
تغييرات درصد سال 1383 سال 1385 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
0.4 26876.1   26876.1 26764.3   26764.3 بخاري توليد ناويژه      (گيگاوات ساعت)
21.8 12304.9 143.1 12161.8 10099.4   9968 گازي
8.9 11940.3   11940.3 10966.5   10966.5 چرخه ترکيبی
1.1- 81.3 28.7 52.6 82.2 28 54.2 ديزلی
6.9 51202.6 171.8 51030.8 47912.4 159.4 47753 جمع حرارتي
25.1 5541.6   5541.6 4430.815 0.015 4430.8 برقآبی
8.4 56744.2 171.8 56572.4 52343.22 159.42 52183.8 جمع
2.9 1874.2   1874.2 1821.7   1821.7 بخاري مصرف داخلی   (گيگاوات ساعت)
16.9 67.2 1.4 65.8 57.5 1 56.5 گازي
2.9 210.1   210.1 204.2   204.2 چرخه ترکيبی
0.0 5.5 1.3 4.2 5.5 1.2 4.3 ديزلی
3.3 2157 2.7 2154.3 2088.9 2.2 2086.7 جمع حرارتي
2.5- 23.8 0 23.8 24.401 0.001 24.4 برقآبی
3.2 2180.8 2.7 2178.1 2113.301 2.201 2111.1 جمع
0.2 25001.9   25001.9 24942.6   24942.6 بخاري توليد ويژه    (گيگاوات ساعت)
21.9 12237.7 141.7 12096 10041.9 130.4 9911.5 گازي
9.0 11730.2   11730.2 10762.3   10762.3 چرخه ترکيبی
1.2- 75.8 27.4 48.4 76.7 26.8 49.9 ديزلی
7.0 49045.6 169.1 48876.5 45823.5 157.2 45666.3 جمع حرارتي
25.2 5517.8   5517.8 4406.414 0.014 4406.4 برقآبی
8.6 54563.4 169.1 54394.3 50229.91 157.21 50072.7 جمع
194.0 16024.2   16024.2 5449.8   5449.8 بخاري گازوييل مصرفی (هزارليتر)
59.5 666189.6 66699.4 599490.2 417780.4 61222 356558.3 گازي
123.1 18074.9   18074.9 8102.2   8102.2 چرخه ترکيبی
0.8 23845.5 7901.9 15943.6 23663.7 7806 15857.7 ديزلی
59.2 724134.2 74601.3 649532.9 454996.1 69028 385968 جمع
1.0 6459166   6459166 6393912   6393912 بخاري گازمصرفی (هزارمترمکعب)
14.2 3602534   3602534 3154426   3154426 گازي
12.7 2600752   2600752 2308261   2308261 چرخه ترکيبی
6.8 12662453   12662453 11856599   11856599 جمع
2.5- 679101.3   679101.3 696594.5   696594.5 بخاري نفت کوره مصرفی (هزارليتر)
2.5- 679101.3   679101.3 696594.5   696594.5 جمع
  77.0     76.3     ضريب بار توليدي درصد

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵