اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات قدرت نامی (تير سال 1385)

مقايسه اطلاعات قدرت نامی , عملی , قابل توليد و توليدشده وزارت نيرو به تفکيک نوع مولد
تيرماه
تغييرات درصد سال 1385 سال 1384 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
  15180   15180 15180   15180 بخاري  قدرت نامی    (مگاوات)
18,3 11588 147,8 11440 9796 122,8 9673 گازي
6,4 7268   7268 6832   6832 چرخه ترکيبی
  483 59 424 483 59,0 424 ديزلی
6,9 34519 206,8 34312 32291 181,8 32109 جمع حرارتي
13,5 6292 1,2 6291 5543 1,0 5542 برقآبی
7,9 40811 208 40603 37834 182,8 37651 جمع
  14822   14822 14822   14822 بخاري قدرت عملي   (مگاوات)
18,6 9381 105 9276 7913 90,0 7823 گازي
7,1 6345   6345 5926   5926 چرخه ترکيبی
  356 50 306 356 50,0 306 ديزلی
6,5 30904 155 30749 29017 140,0 28877 جمع حرارتي
13,7 6226 0,8 6225 5477 1,0 5476 برقآبی
7,6 37130 155,8 36974 34494 141,0 34353 جمع
0,1- 14791   14791 14811   14811 بخاري قدرت قابل توليد غير همزمان   (مگاوات)
21,2 9056 105 8951 7472 90,0 7382 گازي
3,0 6026   6026 5848   5848 چرخه ترکيبی
13,0- 207 44 163 238 43,0 195 ديزلی
6,0 30080 149 29931 28369 133,0 28236 جمع حرارتي
4,7- 4927   4927 5171 1,0 5170 برقآبی
4,4 35007 149 34858 33540 134,0 33406 جمع
0,6 14698   14698 14607   14607 بخاري قدرت بهره برداري شده غيرهمزمان  (مگاوات)
16,1 8220 100 8120 7081 69,0 7012 گازي
3,0 6022   6022 5848   5848 چرخه ترکيبی
2,5- 159 34 125 163 27,0 136 ديزلی
5,1 29099 134 28965 27699 96,0 27603 جمع حرارتي
18,7 5775   5775 4865 0,4 4865 برقآبی
7,1 34874 134 34740 32564 96,4 32468 جمع
7,3 32621 77 32544 30414 75 30339 حداکثربارتوليدی همزمان ماه (مگاوات)

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵