اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات توليد ناويژه (تير سال 1385)

مقايسه اطلاعات توليدناويژه , مصرف داخلی , توليدويژه و سوخت وزارت نيروبه تفکيک نوع مولد
تيرماه
تغييرات درصد سال 1385 سال 1384 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
1,7- 8907   8907 9061   9061 بخاري توليد ناويژه      (گيگاوات ساعت)
30,9 4228 47 4181 3229 42 3187 گازي
9,3 3873   3873 3544   3544 چرخه ترکيبی
3,8 30 8 22 29 7,9 21 ديزلی
7,4 17038 55 16983 15863 49,9 15813 جمع حرارتي
22,7 1947   1947 1587 0,015 1587 برقآبی
8,8 18985 55 18930 17450 49,915 17400 جمع
1,8- 598   598 609   609 بخاري مصرف داخلی   (گيگاوات ساعت)
8,0 23 1 22 21 0,3 21 گازي
2,9 70   70 68   68 چرخه ترکيبی
16,7- 2 0 2 2 0,4 2 ديزلی
1,1- 693 1 692 701 0,7 700 جمع حرارتي
55,5 14 0 14 9 0,001 9 برقآبی
0,4- 707 1 706 710 0,701 709 جمع
1,7- 8309   8309 8452   8452 بخاري توليد ويژه    (گيگاوات ساعت)
31,1 4205 46 4159 3208 41,7 3166 گازي
9,4 3803   3803 3476   3476 چرخه ترکيبی
5,7 28 8 20 27 7,5 19 ديزلی
7,8 16345 54 16291 15162 49,2 15113 جمع حرارتي
22,5 1933   1933 1578 0,014 1578 برقآبی
9,2 18278 54 18224 16740 49,214 16691 جمع
51,7 1696   1696 1118   1118 بخاري گازوييل مصرفی  (هزارليتر)
46,8 198925 47113 151812 135520 19438 116082 گازي
802,4 43146   43146 4781   4781 چرخه ترکيبی
8,2 8871 2146 6725 8199 2146 6053 ديزلی
68,9 252638 49259 203379 149618 21584 128034 جمع
1,3 2178440   2178440 2150660   2150660 بخاري   گازمصرفی   (هزارمترمکعب)
21,9 1277947   1277947 1048247   1048247 گازي
6,8 797274   797274 746634   746634 چرخه ترکيبی
7,8 4253661   4253661 3945541   3945541 جمع
7,8- 207254   207254 224801   224801 بخاري نفت کوره مصرفی  (هزارليتر)
7,8- 207254   207254 224801   224801 جمع
  78,2     77,1     ضريب بار توليدي درصد

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵