اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات قدرت نامی (سه ماهه چهارم سال 1385)

مقايسه اطلاعات قدرت نامی , عملی , قابل توليد و توليدشده وزارت نيرو به تفکيک نوع مولد
سه ماهه چهارم
تغييرات درصد سال 1385 سال 1384 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
  15180   15180 15180   15180 بخاري  قدرت نامی    (مگاوات)
  10830 123 10707 13049 146 12903 گازي
  6832   6832 7675   7675 چرخه ترکيبی
  548 34 514 530 32 498 ديزلی
  33390 157 33233 36434 178 36256 جمع حرارتي
  6037 1 6036 6561 1 6560 برقآبی
  39427 158 39269 42995 179 42816 جمع
  15009   15009 15009   15009 بخاري قدرت عملي   (مگاوات)
  9332 88 9244 11576 102 11474 گازي
  6902   6902 7222   7222 چرخه ترکيبی
  387 28 359 376 27 349 ديزلی
  31630 116 31514 34183 129 34054 جمع حرارتي
  5584 1 5583 6059 1 6058 برقآبی
  37214 117 37097 40242 130 40112 جمع
  14752   14752 14830   14830 بخاري قدرت قابل توليد غير همزمان   (مگاوات)
  8365 90 8275 11240 105 11135 گازي
  6839   6839 7258   7258 چرخه ترکيبی
  189 26 163 156 24 132 ديزلی
  30145 116 30029 33484 129 33355 جمع حرارتي
  5628 1 5627 5815 1 5814 برقآبی
  35773 117 35656 39299 130 39169 جمع
  14314   14314 13618   13618 بخاري قدرت بهره برداري شده غيرهمزمان  (مگاوات)
  7596 78 7518 9964 88 9876 گازي
  6656   6656 6081   6081 چرخه ترکيبی
  141 16 125 123 21 102 ديزلی
  28707 94 28613 29786 109 29677 جمع حرارتي
  5324   5324 5691   5691 برقآبی
  34031 94 33937 35477 109 35368 جمع
  25968 94 25874 26874 108 26766 حداکثربارتوليدی همزمان ماه (مگاوات)

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵