اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات توليد ناويژه (سه ماهه چهارم سال 1385)

مقايسه اطلاعات توليدناويژه , مصرف داخلی , توليدويژه و سوخت وزارت نيروبه تفکيک نوع مولد
سه ماهه چهارم
تغييرات درصد سال 1384 سال 1385 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
  22009   22009 21794   21794 بخاري توليد ناويژه      (گيگاوات ساعت)
  5229 52 5177 8465 56 8409 گازي
  7281   7281 7526   7526 چرخه ترکيبی
  40 10 30 33 10 23 ديزلي
  34559 62 34497 37818 66 37752 جمع حرارتي
  4296   4296 3410   3410 برقآبی
  38855 62 38793 41228 66 41162 جمع
  1508 0 1508 1436 0 1436 بخاري مصرف داخلی   (گيگاوات ساعت)
  39 1 38 111 1 110 گازي
  114 0 114 114 0 114 چرخه ترکيبی
  4 1 3 3 1 2 ديزلی
  1665 2 1663 1664 2 1662 جمع حرارتي
  94 0 94 26 0 26 برقآبی
  1759 2 1757 1690 2 1688 جمع
  20501   20501 20358   20358 بخاري توليد ويژه    (گيگاوات ساعت)
  5190 51 5139 8354 55 8299 گازي
  7167   7167 7412   7412 چرخه ترکيبی
  36 9 27 30 9 21 ديزلی
  32894 60 32834 36154 64 36090 جمع حرارتي
  4202   4202 3384   3384 برقآبی
  37096 60 37036 39538 64 39474 جمع
  21827   21827 25410   25410 بخاري گازوييل مصرفی  (هزارليتر)
  622902 24230 598672 1351879 1241 1350638 گازي
  432381   432381 748029   748029 چرخه ترکيبی
  11646 2844 8802 10012 2624 7388 ديزلی
  1088756 27074 1061682 2135330 3865 2131465 جمع
  2250948   2250948 1713621   1713621 بخاري   گازمصرفی   (هزارمترمکعب)
  1226920   1226920 1405312 18195 1387117 گازي
  1301052   1301052 1019748   1019748 چرخه ترکيبی
  4778920 0 4778920 4138681 18195 4120486 جمع
  3469191   3469191 3792626   3792626 بخاري نفت کوره مصرفی  (هزارليتر)
  3469191 0 3469191 3792626 0 3792626 جمع
  70.0 30.9 70.2 71.8 28.6 72.0 ضريب بار توليدي درصد

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵