اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات قدرت نامی (شهريور سال 1386)

مقايسه اطلاعات قدرت نامی , عملی , قابل توليد و توليد شده وزارت نيرو و بخش خصوصی به تفکيک نوع مولد
شهريور ماه
درصد رشد سال 1385 سال 1386 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
0.1 14890   14890 14902   14902 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت نامی (مگاوات)
0.0 290   290 290   290 بخش خصوصی
12.3 9963 146 9817 11185 184 11001 وزارت نيرو گازي
180.7 1082   1082 3037   3037 بخش خصوصی
3.7 8568   8568 8888   8888 چرخه ترکيبی
0.0 419 30 389 419 30 389 ديزلی
10.0 35212 176 35036 38721 214 38507 جمع حرارتي
9.3 6603 1 6602 7214 11 7203 برقآبی و برق بادی
9.9 41815 177 41638 45935 225 45710 جمع
0.1 14524   14524 14533   14533 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت عملي (مگاوات)
0.0 290   290 290   290 بخش خصوصی
12.4 8278 99 8179 9302 127 9175 وزارت نيرو گازي
179.2 837   837 2337   2337 بخش خصوصی
3.3 7687   7687 7940   7940 چرخه ترکيبی
0.0 286 25 261 286 25 261 ديزلی
8.7 31902 124 31778 34688 152 34536 جمع حرارتي
9.2 6303 1 6302 6883 11 6872 برقآبی و برق بادی
8.8 38205 125 38080 41571 163 41408 جمع
0.2 14348   14348 14373   14373 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت قابل توليد غير همزمان (مگاوات)
0.0 290   290 290   290 بخش خصوصی
12.3 8153 105 8048 9153 125 9028 وزارت نيرو گازي
179.2 629   629 1756   1756 بخش خصوصی
3.5 7586   7586 7855   7855 چرخه ترکيبی
3.4- 149 26 123 144 10 134 ديزلی
7.8 31155 131 31024 33571 135 33436 جمع حرارتي
3.4 5104   5104 5278 10 5268 برقآبی و برق بادی
7.1 36259 131 36128 38849 145 38704 جمع
8.8 12594   12594 13707   13707 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت بهره برداري شده غير همزمان (مگاوات)
48.5- 260   260 134   134 بخش خصوصی
11.2 7690 85 7605 8553 108 8445 وزارت نيرو گازي
189.4 594   594 1719   1719 بخش خصوصی
3.6 7350   7350 7611   7611 چرخه ترکيبی
7.1- 112 18 94 104 9 95 ديزلی
11.3 28600 103 28497 31828 117 31711 جمع حرارتي
3.5 4915   4915 5085 3 5082 برقآبی و برق بادی
10.1 33515 103 33412 36913 120 36793 جمع
16.4 27032 103 26929 31459 120 31339 حداکثر بار توليدی همزمان ماه (مگاوات)

تاريخ بروزرساني :

مآخذ : شرکت های برق منطقه ای

حداکثر بار توليدی : شرکت مديريت شبکه برق ايران
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵