اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات توليد ناويژه (آبان سال 1386)

مقايسه اطلاعات توليد , مصرف داخلی, و سوخت مصرفی وزارت نيرو و بخش خصوصی به تفکيک نوع مولد
آبان ماه
درصد رشد سال 1385 سال 1386 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
0.6- 6491   6491 6454   6454 وزارت نيرو بخاري حرارتي توليد ناويژه (گيگاوات ساعت)
34.5- 142   142 93   93 بخش خصوصی
5.7 2084 33 2051 2203 35 2168 وزارت نيرو گازي
174.9 307   307 844   844 بخش خصوصی
4.1 3980   3980 4145   4145 چرخه ترکيبی
47.3- 15 4.6 10.4 7.9 3.2 4.7 ديزلی
5.6 13019 38 12981 13747 38 13709 جمع حرارتي
3.8 761   761 790 1 789 برقآبی
5.5 13780 38 13742 14537 39 14498 جمع
1.8- 448 0 448 440 0 440 وزارت نيرو بخاري حرارتي مصرف داخلی (گيگاوات ساعت)
36.4- 11 0 11 7 0 7 بخش خصوصی
6.7 15 1 14 16 1 15 وزارت نيرو گازي
200.0 1 0 1 3 0 3 بخش خصوصی
16.1 62 0 62 72 0 72 چرخه ترکيبی
50.0- 1.0 0.3 0.7 0.5 0.2 0.3 ديزلی
0.1 538 1 537 539 1 537 جمع حرارتي
3.7 27 0 27 28 0 28 برقآبی
0.3 565 1 564 567 1 565 جمع
0.5- 6043   6043 6014   6014 وزارت نيرو بخاري حرارتي توليد ويژه (گيگاوات ساعت)
34.4- 131   131 86   86 بخش خصوصی
5.7 2069 32 2037 2187 34 2153 وزارت نيرو گازي
174.8 306   306 841   841 بخش خصوصی
4.0 3918   3918 4073   4073 چرخه ترکيبی
47.1- 14 4.3 9.7 7.4 3.0 4.4 ديزلی
5.8 12481 36 12445 13208 37 13171 جمع حرارتي
3.8 734   734 762 1 761 برقآبی
5.7 13215 36 13179 13970 38 13932 جمع
71.2- 5947   5947 1714   1714 وزارت نيرو بخاري گازوييل مصرفی (هزارليتر)
  0   0 0   0 بخش خصوصی
53.8- 159088 15216 143872 73497 87 73410 وزارت نيرو گازي
72.4- 16834   16834 4653   4653 بخش خصوصی
20.7- 70996   70996 56320   56320 چرخه ترکيبی
49.5- 4436 1240 3196 2239 830 1409 ديزلی
46.2- 257301 16456 240845 138423 917 137506 جمع
10.7 1082801   1082801 1198997   1198997 وزارت نيرو بخاري گازمصرفی (هزارمترمکعب)
34.6- 35492   35492 23206   23206 بخش خصوصی
13.0 601903 39 601864 680184 11764 668420 وزارت نيرو گازي
214.2 78187   78187 245666   245666 بخش خصوصی
5.2 829808   829808 873096   873096 چرخه ترکيبی
15.0 2628191 39 2628152 3021149 11764 3009385 جمع
16.4- 622661   622661 520280   520280 وزارت نيرو بخاري نفت کوره مصرفی (هزارليتر)
  0     0     بخش خصوصی
16.4- 622661 0 622661 520280 0 520280 جمع
6.6- 70.8 50.7 70.9 64.2 45.4 64.3 ضريب بار توليدي درصد
  399 0 399 404 0 404 توليد صنايع بزرگ

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵