اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات قدرت نامی (آذر سال 1386)

مقايسه اطلاعات قدرت نامی , عملی , قابل توليد و توليد شده وزارت نيرو و بخش خصوصی به تفکيک نوع مولد
آذر ماه
درصد رشد سال 1385 سال 1386 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
0.1 14890   14890 14902   14902 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت نامی (مگاوات)
0.0 290   290 290   290 بخش خصوصی
12.3 9963 146 9817 11185 184 11001 وزارت نيرو گازي
125.6 1346   1346 3037   3037 بخش خصوصی
5.6 8568   85689048   9048 چرخه ترکيبی
0.0 419 30 389 419 30 389 ديزلی
9.6 35476 176 35300 38881 214 38667 جمع حرارتي
9.3 6603 1 66027214 12 7202 برقآبی و برق بادی
9.5 42079 177 41902 46095 226 45869 جمع
0.1 14522   14522 14531   14531 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت عملي (مگاوات)
0.0 290   290 290   290 بخش خصوصی
8.9 8439 100 8339 9187 129 9058 وزارت نيرو گازي
170.9 988   988 2676   2676 بخش خصوصی
5.6 7788   7788 8226   8226 چرخه ترکيبی
0.0 288 25 263 288 25 263 ديزلی
8.9 32315 125 32190 35198 154 35044 جمع حرارتي
9.0 6344 1 6343 6914 11 6903 برقآبی و برق بادی
8.9 38659 126 38533 42112 165 41947 جمع
0.9- 14497   14497 14373   14373 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت قابل توليد غير همزمان (مگاوات)
0.0 290   290 290   290 بخش خصوصی
9.7 8241 100 8141 9040 125 8915 وزارت نيرو گازي
74.5 884   884 1543   1543 بخش خصوصی
2.3 7788   7788 7968   7968 چرخه ترکيبی
53.6- 153 24 129 71 19 52 ديزلی
4.5 31853 124 31729 33285 144 33141 جمع حرارتي
4.9 5069   5069 5319 10 5309 برقآبی و برق بادی
4.6 36922 124 36798 38604 154 38450 جمع
12.7 12330   12330 13899   13899 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت بهره برداري شده غير همزمان (مگاوات)
53.1- 288   288 135   135 بخش خصوصی
3.3 7813 66 7747 8067 69 7998 وزارت نيرو گازي
89.6 806   806 1528   1528 بخش خصوصی
12.8 6877   6877 7756   7756 چرخه ترکيبی
61.3- 111 12 99 43 13 30 ديزلی
11.3 28225 78 28147 31428 82 31346 جمع حرارتي
3.6- 5070 1 5069 4888 9 4879 برقآبی و برق بادی
9.1 33295 79 33216 36316 91 36225 جمع
4.3 27004 79 26925 28165 91 28074 حداکثر بار توليدی همزمان ماه (مگاوات)

تاريخ بروزرساني :

مآخذ : شرکت های برق منطقه ای

حداکثر بار توليدی : شرکت مديريت شبکه برق ايران
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵