اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات توليد ناويژه (آذر سال 1386)

مقايسه اطلاعات توليد , مصرف داخلی, و سوخت مصرفی وزارت نيرو و بخش خصوصی به تفکيک نوع مولد
آذر ماه
درصد رشد سال 1385 سال 1386 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
4.7 7358   7358 7706   7706 وزارت نيرو بخاري حرارتي توليد ناويژه (گيگاوات ساعت)
44.2- 165   165 92   92 بخش خصوصی
25.2- 2440 19 2421 1826 25 1801 وزارت نيرو گازي
80.6 180   180 325   325 بخش خصوصی
30.6 2935   2935 3834   3834 چرخه ترکيبی
56.4- 11 3 8 4.8 2.5 2.3 ديزلی
5.3 13089 22 13067 13788 28 13760 جمع حرارتي
7.7- 993 0 993 917 2 915 برقآبی
4.4 14082 22 14060 14705 30 14675 جمع
5.8 480 0 480 508 0 508 وزارت نيرو بخاري حرارتي مصرف داخلی (گيگاوات ساعت)
36.4- 11 0 11 7 0 7 بخش خصوصی
22.2- 18 1 17 14 0 14 وزارت نيرو گازي
100.0 1 0 1 2 0 2 بخش خصوصی
44.2 43 0 43 62 0 62 چرخه ترکيبی
55.6- 0.9 0.2 0.7 0.4 0.2 0.2 ديزلی
7.1 554 1 553 593 0 593 جمع حرارتي
33.3- 6 0 6 4 0 4 برقآبی
6.7 560 1 559 597 0 597 جمع
4.7 6878   6878 7198   7198 وزارت نيرو بخاري حرارتي توليد ويژه (گيگاوات ساعت)
44.8- 154   154 85   85 بخش خصوصی
25.2- 2422 18 2404 1812 25 1787 وزارت نيرو گازي
80.4 179   179 323   323 بخش خصوصی
30.4 2892   2892 3772   3772 چرخه ترکيبی
56.4- 10.1 2.8 7.3 4.4 2.3 2.1 ديزلی
5.3 12535 21 12514 13194 27 13167 جمع حرارتي
7.5- 987   987 913 2 911 برقآبی
4.3 13522 21 13501 14107 29 14078 جمع
54.5- 26613   26613 12116   12116 وزارت نيرو بخاري گازوييل مصرفی (هزارليتر)
  0     0   0 بخش خصوصی
53.6- 491563 3659 487904 228222   228222 وزارت نيرو گازي
25.7 52737   52737 66277   66277 بخش خصوصی
13.9 381329   381329 434160   434160 چرخه ترکيبی
61.1- 3323 809 2514 1294 661 633 ديزلی
22.3- 955565 4468   742069 661 741408 جمع
110.4 302823   302823 637194   637194 وزارت نيرو بخاري گازمصرفی (هزارمترمکعب)
94.4- 41246   41246 2303   2303 بخش خصوصی
3.0 367634 3689 363945 378722 8523 370199 وزارت نيرو گازي
297.9 7371   7371 29327   29327 بخش خصوصی
26.3 341705   341705 431708   431708 چرخه ترکيبی
39.4 1060779 3689 1057090 1479254 8523 1470731 جمع
17.7- 1633369   1633369 1343900   1343900 وزارت نيرو بخاري نفت کوره مصرفی (هزارليتر)
  0     0     بخش خصوصی
17.7- 1633369 0 1633369 1343900 0 1343900 جمع
0.1 72.4 38.7 72.5 72.5 45.0 72.6 ضريب بار توليدي درصد

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵