اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات قدرت نامی (بهمن سال 1386)

مقايسه اطلاعات قدرت نامی , عملی , قابل توليد و توليد شده وزارت نيرو و بخش خصوصی به تفکيک نوع مولد
بهمن ماه
درصد رشد سال 1385 سال 1386 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
0.1 14890   14890 14902   14902 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت نامی (مگاوات)
0.0 290   290 290   290 بخش خصوصی
17.7 8959 146 8813 10549 184 10365 وزارت نيرو گازي
68.9 1608   1608 2716   2716 بخش خصوصی
4.9 9840   9840 10322   10322 چرخه ترکيبی
0.0 419 30 389 419 30 389 ديزلی
8.9 36006 176 35830 39198 214 38984 جمع حرارتي
9.2 6609 3 6606 7219 3 7216 برقآبی و برق بادی
8.9 42615 179 42436 46417 217 46200 جمع
0.1 14621   14621 14630   14630 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت عملي (مگاوات)
0.0 290   290 290   290 بخش خصوصی
17.6 7877 105 7772 9264 132 9132 وزارت نيرو گازي
68.9 1307   1307 2208   2208 بخش خصوصی
4.6 9215   9215 9640   9640 چرخه ترکيبی
0.0 294 25 269 294 25 269 ديزلی
8.1 33604 130 33474 36326 157 36169 جمع حرارتي
9.4 6105 2 6103 6676 2 6674 برقآبی و برق بادی
8.3 39709 132 39577 43002 159 42843 جمع
-0.9 14453   14453 14326   14326 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت قابل توليد غير همزمان (مگاوات)
0.0 290   290 290   290 بخش خصوصی
24.2 7449 105 7344 9251 125 9126 وزارت نيرو گازي
152.2 851   851 2146   2146 بخش خصوصی
0.0 8819   8819 8817   8817 چرخه ترکيبی
19.1 131 22 109 156 19 137 ديزلی
9.4 31993 127 31866 34986 144 34842 جمع حرارتي
5.8- 4793 1 4792 4513 1 4512 برقآبی و برق بادی
7.4 36786 128 36658 39499 6 39354 جمع
2.7 13155   13155 13512   13512 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت بهره برداري شده غير همزمان (مگاوات)
142.9 56   56 136   136 بخش خصوصی
21.1 6710 88 6622 8129 63 8066 وزارت نيرو گازي
172.7 787   787 2146   2146 بخش خصوصی
6.5 7136   7136 7600   7600 چرخه ترکيبی
21.6 97 15 82 118 10 108 ديزلی
13.2 27941 103 27838 31641 73 31568 جمع حرارتي
9.8- 4725   4725 4260   4260 برقآبی و برق بادی
9.9 32666 103 32563 35901 73 35828 جمع
4.4 26656 103 26553 27828 73 27755 حداکثر بار توليدی همزمان ماه (مگاوات)

تاريخ بروزرساني :

مآخذ : شرکت های برق منطقه ای

حداکثر بار توليدی : شرکت مديريت شبکه برق ايران
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵