اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات توليد ناويژه (بهمن سال 1386)

مقايسه اطلاعات توليد , مصرف داخلی, و سوخت مصرفی وزارت نيرو و بخش خصوصی به تفکيک نوع مولد
بهمن ماه
تغييرات درصد سال 1385 سال 1386 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
0.6 7493   7493 7535   7535 وزارت نيرو بخاري حرارتي توليد ناويژه (گيگاوات ساعت)
  0.2   0.2 86   86 بخش خصوصی
9.3 1744 18 1726 1907 22 1885 وزارت نيرو گازي
59.4 357   357 569   569 بخش خصوصی
20.9 3015   3015 3646   3646 چرخه ترکيبی
110.0 10 3 7 21 3 18 ديزلی
9.1 12619 21 12598 13764 25 13739 جمع
4.1 1086   1086 1130   1130 برقآبی
8.7 13705 21 13684 14894 25 14869 جمع
2.9 489 0 489 503 0 503 وزارت نيرو بخاري حرارتي مصرف داخلی (گيگاوات ساعت)
  0 0 0 0 0 0 بخش خصوصی
41.7 12 0 12 17 1 16 وزارت نيرو گازي
100.0 1 0 1 2 0 2 بخش خصوصی
50.0 38 0 38 57 0 57 چرخه ترکيبی
100.0 1.0 0.0 1.0 2.0 0.0 2.0 ديزلی
7.4 541 0 541 581 1 580 جمع
0.0 6 0 6 6 0 6 برقآبی
7.3 547 0 547 587 1 586 جمع
0.4 7004   7004 7032   7032 وزارت نيرو بخاري حرارتي توليد ويژه (گيگاوات ساعت)
  0   0 86   86 بخش خصوصی
9.1 1732 18 1714 1890 21 1869 وزارت نيرو گازي
59.3 356   356 567   567 بخش خصوصی
20.6 2977   2977 3589   3589 چرخه ترکيبی
111.1 9 3 6 19 3 16 ديزلی
9.1 12078 21 12057 13183 24 13159 جمع
4.1 1080   1080 1124   1124 برقآبی
8.7 13158 21 13137 14307 24 14283 جمع
333.8 6239   6239 27067   27067 وزارت نيرو بخاري گازوييل مصرفی (هزارليتر)
  0     0     بخش خصوصی
45.1 279298   279298 405280   405280 وزارت نيرو گازي
81.2 62933   62933 114037   114037 بخش خصوصی
66.9 269809   269809 450185   450185 چرخه ترکيبی
96.4 3096 880 2216 6082 827 5255 ديزلی
61.4 621375 880 620495 1002651 827 1001824 جمع
-69.9 724175   724175 217863   217863 وزارت نيرو بخاري گازمصرفی (هزارمترمکعب)
  57   57 20299   20299 بخش خصوصی
29.2- 329818 6234 323584 233397 7483 225914 وزارت نيرو گازي
6.8 48503   48503 51815   51815 بخش خصوصی
18.5- 484146   484146 394390   394390 چرخه ترکيبی
42.2- 1586699 6234 1580465 917764 7483 910281 جمع
37.6 1249588   1249588 1719089   1719089 وزارت نيرو بخاري نفت کوره مصرفی (هزارليتر)
  0     0     بخش خصوصی
37.6 1249588 0 1249588 1719089 0 1719089 جمع
2.9 71.4 28.3 71.6 74.3 47.6 74.4 ضريب بار توليدي درصد
  262 0 262 315 0 315 توليد صنايع بزرگ

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵