اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات قدرت نامی (دي سال 1386)

مقايسه اطلاعات قدرت نامی , عملی , قابل توليد و توليد شده وزارت نيرو و بخش خصوصی به تفکيک نوع مولد
دي ماه
درصد تغييرات سال 1385 سال 1386 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
0.1 14890   14890 14902   14902 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت نامی (مگاوات)
0.0 290   290 290   290 بخش خصوصی
14.1 8691 146 8545 9914 184 9730 وزارت نيرو گازي
137.4 1346   1346 3196   3196 بخش خصوصی
4.9 9840   9840 10322   10322 چرخه ترکيبی
0.0 419 30 389 419 30 389 ديزلی
10.1 35476 176 35300 39043 214 38829 جمع حرارتي
9.2 6609 3 6606 7219 3 7216 برقآبی و برق بادی
9.9 42085 179 41906 46262 217 46045 جمع
0.1 14621   14621 14630   14630 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت عملي (مگاوات)
0.0 290   290 290   290 بخش خصوصی
14.3 7632 102 7530 8720 127 8593 وزارت نيرو گازي
154.3 988   988 2512   2512 بخش خصوصی
4.6 9215   9215 9640   9640 چرخه ترکيبی
0.0 294 25 269 294 25 269 ديزلی
9.2 33040 127 32913 36086 152 35934 جمع حرارتي
9.4 6105 2 6103 6677 3 6674 برقآبی و برق بادی
9.2 39145 129 39016 42763 155 42608 جمع
0.7- 14497   14497 14389   14389 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت قابل توليد غير همزمان (مگاوات)
0.0 290   290 290   290 بخش خصوصی
81.2 4877 102 4775 8835 122 8713 وزارت نيرو گازي
89.3 884   884 1673   1673 بخش خصوصی
6.6 8697   8697 9273   9273 چرخه ترکيبی
9.3 140 23 117 153 21 132 ديزلی
17.8 29385 125 29260 34613 143 34470 جمع حرارتي
5.3- 5331 1 5330 5048 2 5046 برقآبی و برق بادی
14.2 34716 126 34590 39661 145 39516 جمع
4.3 13101   13101 13658   13658 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت بهره برداري شده غير همزمان (مگاوات)
52.8- 288   288 136   136 بخش خصوصی
14.0 6808 61 6747 7758 122 7636 وزارت نيرو گازي
89.6 806   806 1528   1528 بخش خصوصی
15.9 7063   7063 8184   8184 چرخه ترکيبی
8.4- 119 21 98 109 21 88 ديزلی
11.3 28185 82 28103 31373 143 31230 جمع حرارتي
7.3- 5192   5192 4814 2 4812 برقآبی و برق بادی
8.4 33377 82 33295 36187 145 36042 جمع
6.1 26848 82 26766 28477 145 28332 حداکثر بار توليدی همزمان ماه (مگاوات)

تاريخ بروزرساني :

مآخذ : شرکت های برق منطقه ای

حداکثر بار توليدی : شرکت مديريت شبکه برق ايران
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵