اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات توليد ناويژه (دي سال 1386)

مقايسه اطلاعات توليد , مصرف داخلی, و سوخت مصرفی وزارت نيرو و بخش خصوصی به تفکيک نوع مولد
دي ماه
تغييرات درص سال 1385 سال 1386 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
3.8 7375   7375 7652   7652 وزارت نيرو بخاري حرارتي توليد ناويژه (گيگاوات ساعت)
744.4 9   9 76   76 بخش خصوصی
40.1- 2511 19 2492 1504 22 1482 وزارت نيرو گازي
29.6 426   426 552   552 بخش خصوصی
39.6 2622   2622 3660   3660 چرخه ترکيبی
7.7 13 4 9 14 3 11 ديزلی
3.9 12956 23 12933 13458 25 13433 جمع حرارتي
4.1- 1192 0 1192 1143 0 1143 برقآبی
3.2 14148 23 14125 14601 25 14576 جمع
0.6- 485 0 485 482 0 482 وزارت نيرو بخاري حرارتي مصرف داخلی (گيگاوات ساعت)
400.0 1 0 1 5 0 5 بخش خصوصی
16.7- 18 0 18 15 1 14 وزارت نيرو گازي
300.0 1 0 1 4 0 4 بخش خصوصی
40.5 42 0 42 59 0 59 چرخه ترکيبی
0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 ديزلی
3.3 548 0 548 566 1 565 جمع حرارتي
25.0- 8 0 8 6 0 6 برقآبی
2.9 556 0 556 572 1 571 جمع
4.1 6890   6890 7170   7170 وزارت نيرو بخاري حرارتي توليد ويژه (گيگاوات ساعت)
787.5 8   8 71   71 بخش خصوصی
40.3- 2493 19 2474 1489 21 1468 وزارت نيرو گازي
28.9 425   425 548   548 بخش خصوصی
39.6 2580   2580 3601   3601 چرخه ترکيبی
8.3 12 4 8 13 3 10 ديزلی
3.9 12408 23 12385 12892 24 12868 جمع حرارتي
4.0- 1184   1184 1137   1137 برقآبی
3.2 13592 23 13569 14029 24 14005 جمع
141.1 16444   16444 39642   39642 وزارت نيرو بخاري گازوييل مصرفی (هزارليتر)
  0     0   0 بخش خصوصی
33.0- 533399 73 533326 357318   357318 وزارت نيرو گازي
31.4 110088   110088 144663   144663 بخش خصوصی
65.6 401766   401766 665413   665413 چرخه ترکيبی
8.7 3743 1043 2700 4067 767 3300 ديزلی
13.7 1065440 1116 1064324 1211103 767 1210336 جمع
53.8- 282071   282071 130315   130315 وزارت نيرو بخاري گازمصرفی (هزارمترمکعب)
723.5 2293   2293 18884   18884 بخش خصوصی
56.1- 319317 73 319244 140251 7352 132899 وزارت نيرو گازي
168.5 28498   28498 76517   76517 بخش خصوصی
3.1- 218705 1043 217662 211966   211966 چرخه ترکيبی
32.1- 850884 1116 849768 577933 7352 570581 جمع
12.2 1622983   1622983 1821285   1821285 وزارت نيرو بخاري نفت کوره مصرفی (هزارليتر)
  0     0     بخش خصوصی
12.2 1622983 0 1622983 1821285 0 1821285 جمع
2.0- 73.2 39.0 73.3 71.2 23.9 71.5 ضريب بار توليدي درصد

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵