اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات قدرت نامی (اسفند سال 1386)

مقايسه اطلاعات قدرت نامی , عملی , قابل توليد و توليد شده وزارت نيرو و بخش خصوصی به تفکيک نوع مولد
اسفند ماه
درصد رشد سال 1386 سال 1386 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
0.1 14890   14890 14902   14902 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت نامی (مگاوات)
0.0 290   290 290   290 بخش خصوصی
17.4 9118 146 8972 10708 183 10525 وزارت نيرو گازي
78.8 1608   1608 2875   2875 بخش خصوصی
6.5 9840   9840 10483   10483 چرخه ترکيبی
0.0 418 30 388 418 30 388 ديزلی
9.7 36164 176 35988 39676 213 39463 جمع
12.8 6619 3 6616 7469 3 7466 برقآبی و برق بادی
10.2 42783 179 42604 47145 216 46929 جمع
0.1 14621   14621 14630   14630 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت عملي (مگاوات)
0.0 290   290 290   290 بخش خصوصی
17.1 8024 102 7922 9400 132 9268 وزارت نيرو گازي
66.5 1402   1402 2334   2334 بخش خصوصی
6.4 9215   9215 9801   9801 چرخه ترکيبی
0.0 293 25 268 293 25 268 ديزلی
8.6 33845 127 33718 36748 157 36591 جمع
12.2 6116 2 6114 6863 2 6861 برقآبی و برق بادی
9.1 39961 129 39832 43611 159 43452 جمع
0.5 14479   14479 14413   14413 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت قابل توليد غير همزمان (مگاوات)
0.0 290   290 290   290 بخش خصوصی
20.7 7534 75 7459 9096 125 8971 وزارت نيرو گازي
99.4 906   906 1807   1807 بخش خصوصی
5.0 9123   9123 9576   9576 چرخه ترکيبی
12.0- 142 22 120 125 18 107 ديزلی
8.7 32474 97 32377 35307 143 35164 جمع
11.2 5681   5681 5046 1 5045 برقآبی و برق بادی
5.8 38155 97 38058 40353 144 40209 جمع
1.8 12707   12707 12938   12938 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت بهره برداري شده غير همزمان (مگاوات)
44.5 245   245 136   136 بخش خصوصی
18.3 6825 70 6755 8077 88 7989 وزارت نيرو گازي
95.6 906   906 1772   1772 بخش خصوصی
17.5 7121   7121 8364 11 8353 چرخه ترکيبی
36.9 103 12 91 65 1 64 ديزلی
12.3 27907 82 27825 31352 100 31252 جمع
10.1- 5341 1 5340 4804   4804 برقآبی و برق بادی
8.7 33248 83 33165 36156 100 36056 جمع
5.6 26681 83 26598 28163 100 28063 حداکثر بار توليدی همزمان ماه (مگاوات)

تاريخ بروزرساني :

مآخذ : شرکت های برق منطقه ای

حداکثر بار توليدی : شرکت مديريت شبکه برق ايران
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵