اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات توليد ناويژه (اسفند سال 1386)

مقايسه اطلاعات توليد , مصرف داخلی, و سوخت مصرفی وزارت نيرو و بخش خصوصی به تفکيک نوع مولد
اسفند ماه
درصد رشد سال 1386 سال 1386 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
2.3- 6844   6844 6689   6689 وزارت نيرو بخاري حرارتي توليد ناويژه (گيگاوات ساعت)
21.1 71.0   71.0 86   86 بخش خصوصی
6.6 1860 19 1841 1983 22 1961 وزارت نيرو گازي
175.5 265   265 730   730 بخش خصوصی
20.5 3119   3119 3758   3758 چرخه ترکيبی
38.7- 10.6 2.6 8 6.5 2.2 4.3 ديزلی
8.9 12170 22 12148 13253 24 13228 جمع
7.9- 1147   1147 1056 0 1056 برقآبی و برق بادی
7.4 13317 22 13295 14309 24 14284 جمع
4.7- 451 0 451 430 0 430 وزارت نيرو بخاري حرارتي مصرف داخلی (گيگاوات ساعت)
20.0 5 0 5 6 0 6 بخش خصوصی
16.7 12 0 12 14 0 14 وزارت نيرو گازي
133.3 3 0 3 7 0 7 بخش خصوصی
38.5 39 0 39 54 0 54 چرخه ترکيبی
44.4- 0.9 0.2 0.7 0.5 0.2 0.3 ديزلی
0.1 511 0 511 511 0 511 جمع
61.5- 13 0 13 5 0 5 برقآبی و برق بادی
1.4- 524 0 524 516 0 516 جمع
2.1- 6393   6393 6259   6259 وزارت نيرو بخاري حرارتي توليد ويژه (گيگاوات ساعت)
21.2 66   66 80   80 بخش خصوصی
6.5 1848 19 1829 1969 22 1947 وزارت نيرو گازي
176.0 262   262 723   723 بخش خصوصی
20.3 3080   3080 3704   3704 چرخه ترکيبی
38.1- 9.7 2.4 7.3 6 2 4 ديزلی
9.3 11659 21 11637 12741 24 12717 جمع
7.3- 1134   1134 1051   1051 برقآبی و برق بادی
7.8 12793 21 12771 13792 24 13768 جمع
43.7 2728   2728 3920   3920 وزارت نيرو بخاري گازوييل مصرفی (هزارليتر)
  0   0 0   0 بخش خصوصی
55.7- 253602 1169 252433 112409   112409 وزارت نيرو گازي
14.9- 49211   49211 41859   41859 بخش خصوصی
0.9- 149783   149783 148489   148489 چرخه ترکيبی
44.7- 3165 693 2472 1750 569 1181 ديزلی
32.7- 458489 1862 456627 308427 569 307858 جمع
15.8 689137   689137 797825   797825 وزارت نيرو بخاري گازمصرفی (هزارمترمکعب)
20.2 17864   17864 21478   21478 بخش خصوصی
59.7 340129 5613 334516 543122 7543 535579 وزارت نيرو گازي
334.2 40209   40209 174607   174607 بخش خصوصی
20.4 616226   616226 741814   741814 چرخه ترکيبی
33.8 1703565 5613 1697952 2278846 7543 2271303 جمع
16.4- 1105746   1105746 924557   924557 وزارت نيرو بخاري نفت کوره مصرفی (هزارليتر)
  0     0     بخش خصوصی
16.4- 1105746 0 1105746 924557 0 924557 جمع
1.2 69.3 36.1 69.4 70.6 33.6 70.7 ضريب بار توليدي درصد

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵