اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات قدرت نامی (سه ماهه سوم سال 1386)

مقايسه اطلاعات قدرت نامی , عملی , قابل توليد و توليد شده وزارت نيرو و بخش خصوصی به تفکيک نوع مولد
سه ماهه سوم ماه
درصد رشد سال 1385 سال 1386 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
0.1 14890 0 14890 14902 0 14902 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت نامی (مگاوات)
0.0 290 0 290 290 0 290 بخش خصوصی
12.3 9963 146 9817 11185 184 11001 وزارت نيرو گازي
125.6 1346 0 1346 3037 0 3037 بخش خصوصی
5.6 8568 0 8568 9048 0 9048 چرخه ترکيبی
0.0 419 30 389 419 30 389 ديزلی
9.6 35476 176 35300 38881 214 38667 جمع حرارتي
9.3 6603 1 6602 7215 12 7203 برقآبی و برق بادی
9.5 42079 177 41902 46096 226 45870 جمع
0.1 14524 0 14524 14533 0 14533 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت عملي (مگاوات)
0.0 290 0 290 290 0 290 بخش خصوصی
11.4 8439 100 8339 9399 129 9270 وزارت نيرو گازي
170.9 988 0 988 2676 0 2676 بخش خصوصی
5.6 7788 0 7788 8226 0 8226 چرخه ترکيبی
0.0 288 25 263 288 25 263 ديزلی
9.6 32317 125 32192 35412 154 35258 جمع حرارتي
9.0 6344 1 6343 6914 11 6903 برقآبی و برق بادی
9.5 38661 126 38535 42326 165 42161 جمع
1.0- 14560 0 14560 14415 0 14415 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت قابل توليد غير همزمان (مگاوات)
0.0 290 0 290 290 0 290 بخش خصوصی
11.1 8241 100 8141 9156 128 9028 وزارت نيرو گازي
98.6 884 0 884 1756 0 1756 بخش خصوصی
3.7 7788 0 7788 8080 0 8080 چرخه ترکيبی
5.8 155 26 129 164 24 140 ديزلی
6.1 31918 126 31792 33861 152 33709 جمع حرارتي
13.0 5104 0 5104 5769 10 5759 برقآبی و برق بادی
7.0 37022 126 36896 39630 162 39468 جمع
5.7 13146 0 13146 13899 0 13899 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت بهره برداري شده غير همزمان (مگاوات)
9.7- 288 0 288 260 0 260 بخش خصوصی
9.3 7832 85 7747 8561 116 8445 وزارت نيرو گازي
113.3 806 0 806 1719 0 1719 بخش خصوصی
6.1 7367 0 7367 7816 0 7816 چرخه ترکيبی
4.2 118 19 99 123 18 105 ديزلی
9.5 29557 104 29453 32378 134 32244 جمع حرارتي
13.7 5070 1 5069 5765 9 5756 برقآبی و برق بادی
10.2 34627 105 34522 38143 143 38000 جمع
6.3 29614 103 29511 31473 134 31339 حداکثر بار توليدی همزمان ماه (مگاوات)

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵