اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات توليد ناويژه (سه ماهه سوم سال 1386)

مقايسه اطلاعات توليد , مصرف داخلی, و سوخت مصرفی وزارت نيرو و بخش خصوصی به تفکيک نوع مولد
سه ماهه سوم ماه
درصد رشد سال 1385 سال 1386 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
2.3 20437 0 20437 20915 0 20915 وزارت نيرو بخاري حرارتي توليد ناويژه (گيگاوات ساعت)
33.7- 412 0 412 273 0 273 بخش خصوصی
5.8- 7307 92 7215 6881 105 6776 وزارت نيرو گازي
158.9 818 0 818 2118 0 2118 بخش خصوصی
7.9 11341 0 11341 12234 0 12234 چرخه ترکيبی
47.3- 43.13 14.23 28.9 22.73 10.64 12.09 ديزلی
5.2 40358 106 40252 42444 116 42328 جمع حرارتي
8.0- 2819 0 2819 2593 3 2590 برقآبی
4.3 43177 106 43071 45037 119 44918 جمع
2.8 1380 0 1380 1419 0 1419 وزارت نيرو بخاري حرارتي مصرف داخلی (گيگاوات ساعت)
35.5- 31 0 31 20 0 20 بخش خصوصی
4.3 47 2 45 49 1 48 وزارت نيرو گازي
111.1 27 0 27 57 0 57 بخش خصوصی
18.1 177 0 177 209 0 209 چرخه ترکيبی
47.9- 2.9 0.8 2.1 1.5 0.7 0.8 ديزلی
5.4 1665 3 1662 1756 2 1754 جمع حرارتي
0.0 38 0 38 38 0 38 برقآبی
5.3 1703 3 1700 1794 2 1792 جمع
2.3 19057 0 19057 19496 0 19496 وزارت نيرو بخاري حرارتي توليد ويژه (گيگاوات ساعت)
33.6- 381 0 381 253 0 253 بخش خصوصی
5.9- 7260 90 7170 6832 104 6728 وزارت نيرو گازي
160.6 791 0 791 2061 0 2061 بخش خصوصی
7.7 11164 0 11164 12025 0 12025 چرخه ترکيبی
47.3- 40.25 13.4 26.85 21.23 9.98 11.25 ديزلی
5.2 38693 103 38590 40688 114 40574 جمع حرارتي
8.1- 2781 0 2781 2555 3 2552 برقآبی
4.3 41474 103 41371 43243 117 43126 جمع
48.8- 33368 0 33368 17082 0 17082 وزارت نيرو بخاري گازوييل مصرفی (هزارليتر)
  0 0 0 0 0 0 بخش خصوصی
50.7- 803231 37563 765668 396366 5105 391261 وزارت نيرو گازي
15.1 69620 0 69620 80142 0 80142 بخش خصوصی
15.8 461754 0 461754 534875 0 534875 چرخه ترکيبی
50.1- 12711 3800 8911 6344 2819 3525 ديزلی
25.1- 1380684 41363 1339321 1034809 7924 1026885 جمع
16.8 2905618 0 2905618 3394795 0 3394795 وزارت نيرو بخاري گازمصرفی (هزارمترمکعب)
53.7- 102865 0 102865 47586 0 47586 بخش خصوصی
7.4 1804360 3728 1800632 1937659 31992 1905667 وزارت نيرو گازي
188.8 188318 0 188318 543870 0 543870 بخش خصوصی
2.2 2148170 0 2148170 2194968 0 2194968 چرخه ترکيبی
13.6 7149331 3728 7145603 8118878 31992 8086886 جمع
15.6- 2490264   2490264 2100833   2100833 وزارت نيرو بخاري نفت کوره مصرفی (هزارليتر)
  0     0     بخش خصوصی
15.6- 2490264 0 2490264 2100833 0 2100833 جمع
1.3- 67.5 47.7 67.6 66.2 41.0 66.4 ضريب بار توليدي درصد

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵