اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات قدرت نامی (فروردين سال 1386)

مقايسه اطلاعات قدرت نامی , عملی , قابل توليد و توليدشده وزارت نيرو به تفکيک نوع مولد
فروردين ماه
تغييرات درصد سال 1385 سال 1386 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
0.0 15180   15180 15180   15180 بخاري حرارتي  قدرت نامی(مگاوات)
10.4 11015 123 10892 12158 146 12012 گازي
25.4 6832   6832 8568   8568 چرخه ترکيبی
-0.2 419 30 389 418 30 388 ديزلی
8.6 33446 153 33293 36324 176 36148 جمع حرارتي
10.4 6075 1 6074 6704 1 6703 برقآبی
8.9 39521 154 39367 43028 177 42851 جمع
0.0 14807   14807 14807   14807 بخاري حرارتي قدرت عملي   (مگاوات)
9.9 9067 90 8977 9963 96 9867 گازي
26.7 5996   5996 7599   7599 چرخه ترکيبی
0.0 286 25 261   25 261 ديزلی
8.3 30156 115 30041 32655 121 32534 جمع حرارتي
10.4 6063 1 6062 6692 1 6691 برقآبی
8.6 36219 116 36103 39347 122 39225 جمع
-0.1 14758   14758 14743   14743 بخاري حرارتي قدرت قابل توليد غير همزمان   (مگاوات)
5.5 8370 90 8280 8833 96 8737 گازي
24.1 5943   5943 7378   7378 چرخه ترکيبی
889.2 158 26 132 1563 21 1542 ديزلی
11.2 29229 116 29113 32517 117 32400 جمع حرارتي
10.8 5674 1 5673 6288 1 6287 برقآبی
11.2 34903 117 34786 38805 118 38687 جمع
1.6 12778   12778 12977   12977 بخاري حرارتي قدرت بهره برداري شده غيرهمزمان  (مگاوات)
4.0 7274 89 7185 7567 82 7485 گازي
20.1 5846   5846 7021   7021 چرخه ترکيبی
31.8 107 14 93 141 15 126 ديزلی
6.5 26005 103 25902 27706 97 27609 جمع حرارتي
23.7 4933 1 4932 6100   6100 برقآبی
9.3 30938 104 30834 33806 97 33709 جمع
4.0 25786 104 25682 26811 97 26714 حداکثربارتوليدی همزمان ماه (مگاوات)

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵