اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات توليد ناويژه (فروردين سال 1386)

مقايسه اطلاعات توليدناويژه , مصرف داخلی , توليدويژه و سوخت وزارت نيروبه تفکيک نوع مولد
درفروردين ماه
تغييرات درصد سال 1385 سال 1386 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
12.9 5775   5775 6520   6520 بخاري حرارتي توليد ناويژه (گيگاوات ساعت)
5.9 1578 24 1554 1671 28 1643 گازي
6.2 3250   3250 3450   3450 چرخه ترکيبی
16.7 12 3 9 14 3 11 ديزلی
9.8 10615 27 10588 11655 31 11624 جمع حرارتي
10.3- 2253   2253 2021   2021 برقآبی
6.3 12868 27 12841 13676 31 13645 جمع
14.8 398 0 398 457 0 457 بخاري حرارتي مصرف داخلی   (گيگاوات ساعت)
27.3 11 0 11 14 1 13 گازي
0.0 55 0 55 55 0 55 چرخه ترکيبی
0.0 1 0 1 1 0 1 ديزلی
13.3 465 0 465 527 1 526 جمع حرارتي
42.9- 14 0 14 8 0 8 برقآبی
11.7 479 0 479 535 1 534 جمع
12.8 5377   5377 6063   6063 بخاري حرارتي توليد ويژه    (گيگاوات ساعت)
5.7 1567 24 1543 1657 27 1630 گازي
6.3 3195   3195 3395   3395 چرخه ترکيبی
18.2 11 3 8 13 3 10 ديزلی
9.6 10150 27 10123 11128 30 11098 جمع حرارتي
10.1- 2239   2239 2013   2013 برقآبی
6.1 12389 27 12362 13141 30 13111 جمع
232.0 1144   1144 3798   3798 بخاري گازوييل مصرفی  (هزارليتر)
63.7 47322 11097 36225 77474   77474 گازي
779.1 5810   5810 51076   51076 چرخه ترکيبی
4.4 3610 846 2764 3769 781 2988 ديزلی
135.1 57886 11943 45943 136117 781 135336 جمع
6.0 1308156   1308156 1387204   1387204 بخاري گازمصرفی (هزارمترمکعب)
11.3- 530732   530732 470925 9365 461560 گازي
8.3 688953   688953 745832   745832 چرخه ترکيبی
3.0 2527841 0 2527841 2603961 9365 2594596 جمع
51.3 230958   230958 349511   349511 بخاري نفت کوره مصرفی  (هزارليتر)
51.3 230958 0 230958 349511 0 349511 جمع
2.2 67.1 34.9 67.2 68.6 43.0 68.7 ضريب بار توليدي درصد

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵