اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات قدرت نامی (خرداد سال 1386)

مقايسه اطلاعات قدرت نامی , عملی , قابل توليد و توليدشده وزارت نيرو به تفکيک نوع مولد
در خرداد ماه
تغييرات درصد سال 1385 سال 1386 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
0.0 15180   15180 15180   15180 بخاري حرارتي قدرت نامی(مگاوات)
10.1 11521 123 11398 12685 146 12539 گازي
27.8 6832   6832 8728   8728 چرخه ترکيبی
13.5- 483 59 424 418 30 388 ديزلی
8.8 34016 182 33834 37011 176 36835 جمع حرارتي
10.4 6075 1 6074 6704 1 6703 برقآبی
9.0 40091 183 39908 43715 177 43538 جمع
0.0 14807   14807 14807   14807 بخاري حرارتي قدرت عملي   (مگاوات)
11.5 9306 90 9216 10376 96 10280 گازي
31.7 5926   5926 7803   7803 چرخه ترکيبی
19.7- 356 50 306 286 25 261 ديزلی
9.5 30395 140 30255 33272 121 33151 جمع حرارتي
10.4 6063 1 6062 6692 1 6691 برقآبی
9.6 36458 141 36317 39964 122 39842 جمع
0.4- 14822   14822 14770   14770 بخاري حرارتي قدرت قابل توليد غير همزمان   (مگاوات)
13.5 9122 90 9032 10353 96 10257 گازي
24.8 6157   6157 7685   7685 چرخه ترکيبی
6.2- 195 37 158 183 24 159 ديزلی
8.9 30296 127 30169 32991 120 32871 جمع حرارتي
24.3 5000 1 4999 6214 1 6213 برقآبی
11.1 35296 128 35168 39205 121 39084 جمع
1.5 13704   13704 13906   13906 بخاري حرارتي قدرت بهره برداري شده غيرهمزمان  (مگاوات)
11.5 8222 84 8138 9164 92 9072 گازي
20.5 6157   6157 7421   7421 چرخه ترکيبی
19.5 154 29 125 184 21 163 ديزلی
8.6 28237 113 28124 30675 113 30562 جمع حرارتي
22.7 5025 0 5025 6165   6165 برقآبی
10.8 33262 113 33149 36840 113 36727 جمع
6.8 31163 73 31090 33270 118 33152 حداکثربارتوليدی همزمان ماه (مگاوات)

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵