اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات توليد ناويژه (خرداد سال 1386)

مقايسه اطلاعات توليدناويژه , مصرف داخلی , توليدويژه و سوخت وزارت نيروبه تفکيک نوع مولد
در خرداد ماه
تغييرات درصد سال 1385 سال 1386 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
2.8 8228   8228 8459   8459 بخاري حرارتي توليد ناويژه (گيگاوات ساعت)
1.8 3562 42 3520 3626 47 3579 گازي
23.8 3590   3590 4443   4443 چرخه ترکيبی
21.7 23 7 16 28 8 20 ديزلی
7.5 15403 49 15354 16556 55 16501 جمع حرارتي
11.9 1927   1927 2156   2156 برقآبی
8.0 17330 49 17281 18712 55 18657 جمع
1.6 546 0 546 555 0 555 بخاري حرارتي مصرف داخلی   (گيگاوات ساعت)
4.8- 21 1 20 20 1 19 گازي
18.8 69 0 69 82 0 82 چرخه ترکيبی
50.0 2 1 1 3 1 2 ديزلی
3.4 638 2 636 660 2 658 جمع حرارتي
33.3 6 0 6 8 0 8 برقآبی
3.7 644 2 642 668 2 666 جمع
2.9 7682   7682 7904   7904 بخاري حرارتي توليد ويژه    (گيگاوات ساعت)
1.8 3541 41 3500 3606 46 3560 گازي
23.9 3521   3521 4361   4361 چرخه ترکيبی
19.0 21 6 15 25 7 18 ديزلی
7.7 14765 47 14718 15896 53 15843 جمع حرارتي
11.8 1921   1921 2148   2148 برقآبی
8.1 16686 47 16639 18044 53 17991 جمع
1.3 940   940 952   952 بخاري گازوييل مصرفی  (هزارليتر)
50.8- 179819 19652 160167 88455 2331 86124 گازي
7.7- 10025   10025 9252   9252 چرخه ترکيبی
22.9 6691 1895 4796 8226 2195 6031 ديزلی
45.9- 197475 21547 175928 106885 4526 102359 جمع
3.3 1940363   1940363 2004725   2004725 بخاري گازمصرفی (هزارمترمکعب)
0.9- 1116450   1116450 1106838 14374 1092464 گازي
28.7 754323   754323 970622   970622 چرخه ترکيبی
7.1 3811136 0 3811136 4082185 14374 4067811 جمع
18.1 216140   216140 255204   255204 بخاري نفت کوره مصرفی  (هزارليتر)
18.1 216140 0 216140 255204 0 255204 جمع
0.8 74.7 90.2 74.7 75.6 62.6 75.6 ضريب بار توليدي درصد

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵