اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات قدرت نامی (مهر سال 1386)

مقايسه اطلاعات قدرت نامی , عملی , قابل توليد و توليد شده وزارت نيرو و بخش خصوصی به تفکيک نوع مولد
مهر ماه
درصد رشد سال 1385 سال 1386 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
0.1 14890   14890 14902   14902 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت نامی (مگاوات)
0.0 290   290 290   290 بخش خصوصی
14.1 9804 146 9658 11185 184 11001 وزارت نيرو گازي
136.6 1082   1082 2560   2560 بخش خصوصی
3.7 8568   8568 8888   8888 چرخه ترکيبی
0.2 419 30 389 418 30 388 ديزلی
9.1 35053 176 34877 38243 214 38029 جمع حرارتي
9.1 6603 1 6602 7203 1 7202 برقآبی و برق بادی
9.1 41656 177 41479 45446 215 45231 جمع
0.1 14522   14522 14531   14531 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت عملي (مگاوات)
0.0 290   290 290   290 بخش خصوصی
13.4 8292 99 8193 9399 129 9270 وزارت نيرو گازي
141.2 837   837 2019   2019 بخش خصوصی
3.8 7781   7781 8078   8078 چرخه ترکيبی
0.0 288 25 263 288 25 263 ديزلی
8.1 32010 124 31886 34605 154 34451 جمع حرارتي
8.8 6342 1 6341 6902 1 6901 برقآبی و برق بادی
8.2 38352 125 38227 41507 155 41352 جمع
1.0 14560   14560 14415   14415 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت قابل توليد غير همزمان (مگاوات)
0.0 290   290 290   290 بخش خصوصی
13.5 7997 105 7892 9074 128 8946 وزارت نيرو گازي
220.4 539   539 1727   1727 بخش خصوصی
7.2 7538   7538 8080   8080 چرخه ترکيبی
19.7 137 26 111 164 24 140 ديزلی
8.7 31061 131 30930 33750 152 33598 جمع حرارتي
22.6 4699   4699 5759   5759 برقآبی و برق بادی
10.5 35760 131 35629 39509 152 39357 جمع
1.7 13146   13146 13374   13374 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت بهره برداري شده غير همزمان (مگاوات)
0.0 260   260 260   260 بخش خصوصی
11.8 7389 71 7318 8260 116 8144 وزارت نيرو گازي
261.9 475   475 1719   1719 بخش خصوصی
6.1 7367   7367 7816   7816 چرخه ترکيبی
17.1 105 19 86 123 18 105 ديزلی
9.8 28742 90 28652 31552 134 31418 جمع حرارتي
18.8 4846   4846 5756   5756 برقآبی و برق بادی
11.1 33588 90 33498 37308 134 37174 جمع
2.2 29601 90 29511 30240 134 30106 حداکثر بار توليدی همزمان ماه (مگاوات)
تاريخ بروزرساني :

مآخذ : شرکت های برق منطقه ای

حداکثر بار توليدی : شرکت مديريت شبکه برق ايران
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵