اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات توليد ناويژه (مهر سال 1386)

مقايسه اطلاعات توليد , مصرف داخلی, و سوخت مصرفی وزارت نيرو و بخش خصوصی به تفکيک نوع مولد
مهر ماه
درصد رشد سال 1385 سال 1386 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
2.5 6588   6588 6755   6755 وزارت نيرو بخاري حرارتي توليد ناويژه (گيگاوات ساعت)
16.2 105   105 88   88 بخش خصوصی
2.5 2783 40 2743 2852 45 2807 وزارت نيرو گازي
186.7 331   331 949   949 بخش خصوصی
3.9 4426   4426 4255   4255 چرخه ترکيبی
41.4 17.1 6.6 10.5 10.0 4.9 5.1 ديزلی
4.6 14250 47 14204 14909 50 14859 جمع حرارتي
16.8 1065   1065 886   886 برقآبی
3.1 15315 47 15269 15795 50 15745 جمع
4.2 452 0 452 471 0 471 وزارت نيرو بخاري حرارتي مصرف داخلی (گيگاوات ساعت)
33.3 9 0 9 6 0 6 بخش خصوصی
35.7 14 0 14 19 0 19 وزارت نيرو گازي
108.0 25 0 25 52 0 52 بخش خصوصی
4.2 72 0 72 75 0 75 چرخه ترکيبی
38.8 1.0 0.3 0.7 0.6 0.3 0.3 ديزلی
8.8 573 0 573 624 0 623 جمع حرارتي
20.0 5 0 5 6 0 6 برقآبی
8.9 578 0 578 630 0 629 جمع
2.4 6136   6136 6284   6284 وزارت نيرو بخاري حرارتي توليد ويژه (گيگاوات ساعت)
14.6 96   96 82   82 بخش خصوصی
2.3 2769 40 2729 2833 45 2788 وزارت نيرو گازي
193.1 306   306 897   897 بخش خصوصی
4.0 4354   4354 4180   4180 چرخه ترکيبی
41.6 16.2 6.3 9.9 9.4 4.7 4.8 ديزلی
4.4 13677 46 13631 14285 50 14236 جمع حرارتي
17.0 1060   1060 880   880 برقآبی
2.9 14737 46 14691 15165 50 15116 جمع
302.5 808   808 3252   3252 وزارت نيرو بخاري گازوييل مصرفی (هزارليتر)
  0     0     بخش خصوصی
38.0 152580 18688 133892 94647 5018 89629 وزارت نيرو گازي
18700.0 49   49 9212   9212 بخش خصوصی
370.8 9429   9429 44395   44395 چرخه ترکيبی
43.2 4952 1751 3201 2811 1328 1483 ديزلی
8.0 167818 20439 147379 154317 6346 147971 جمع
2.5 1519994   1519994 1558604   1558604 وزارت نيرو بخاري گازمصرفی (هزارمترمکعب)
15.5 26127   26127 22077   22077 بخش خصوصی
5.3 834823   834823 878753 11705 867048 وزارت نيرو گازي
161.7 102760   102760 268877   268877 بخش خصوصی
8.9 976657   976657 890164   890164 چرخه ترکيبی
4.6 3460361 0 3460361 3618475 11705 3606770 جمع
1.0 234234   234234 236653   236653 وزارت نيرو بخاري نفت کوره مصرفی (هزارليتر)
  0     0     بخش خصوصی
1.0 234234 0 234234 236653 0 236653 جمع
0.7 71.9 72.0 71.9 72.5 51.8 72.6 ضريب بار توليدي درصد
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵