اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات قدرت نامی (مرداد سال 1386)

مقايسه اطلاعات قدرت نامی , عملی , قابل توليد و توليدشده وزارت نيرو به تفکيک نوع مولد
در مرداد ماه
تغييرات درصد سال 1385 سال 1386 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
0.1 15180   15180 15192   15192 بخاري حرارتي قدرت نامی(مگاوات)
19.5 11341 146 11195 13548 146 13402 گازي
15.8 7674   7674 8888   8888 چرخه ترکيبی
13.5- 483 59 424 418 30 388 ديزلی
9.7 34678 205 34473 38046 176 37870 جمع حرارتي
9.9 6325 1 6324 6953 1 6952 برقآبی
9.7 41003 206 40797 44999 177 44822 جمع
0.1 14726   14726 14735   14735 بخاري حرارتي قدرت عملي   (مگاوات)
15.1 9089 105 8984 10458 96 10362 گازي
11.0 6762   6762 7504   7504 چرخه ترکيبی
22.8- 356 50 306 275 24 251 ديزلی
6.6 30933 155 30778 32972 120 32852 جمع حرارتي
9.9 5919 1 5918 6507 1 6506 برقآبی
7.1 36852 156 36696 39479 121 39358 جمع
0.7- 14790   14790 14690   14690 بخاري حرارتي قدرت قابل توليد غير همزمان   (مگاوات)
17.2 9033 105 8928 10583 95 10488 گازي
22.0 6233   6233 7603   7603 چرخه ترکيبی
2.2- 182 41 141 178 23 155 ديزلی
9.3 30238 146 30092 33054 118 32936 جمع حرارتي
2.6 5680 1 5679 5829 1 5828 برقآبی
8.3 35918 147 35771 38883 119 38764 جمع
2.3- 14594   14594 14255   14255 بخاري حرارتي قدرت بهره برداري شده غيرهمزمان  (مگاوات)
14.8 8286 100 8186 9513 81 9432 گازي
19.3 6233   6233 7434   7434 چرخه ترکيبی
3.4 145 29 116 150 21 129 ديزلی
7.2 29258 129 29129 31352 102 31250 جمع حرارتي
2.2 5788   5788 5914   5914 برقآبی
6.3 35046 129 34917 37266 102 37164 جمع
4.9 32995 129 32866 34597 102 34495 حداکثربارتوليدی همزمان ماه (مگاوات)

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵