اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات توليد ناويژه (مرداد سال 1386)

مقايسه اطلاعات توليدناويژه , مصرف داخلی , توليدويژه و سوخت وزارت نيروبه تفکيک نوع مولد
در مرداد ماه
تغييرات درصد سال 1385 سال 1386 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
0.1- 9285   9285 9280   9280 بخاري حرارتي توليد ناويژه (گيگاوات ساعت)
15.1 4303 49 4254 4952 56 4896 گازي
20.7 4048   4048 4885   4885 چرخه ترکيبی
15.4 26 9 17 30 10 20 ديزلی
8.4 17662 58 17604 19147 66 19081 جمع حرارتي
9.9- 1857   1857 1673   1673 برقآبی
6.7 19519 58 19461 20820 66 20754 جمع
0.2- 617 0 617 616 0 616 بخاري حرارتي مصرف داخلی (گيگاوات ساعت)
2.4- 82 0 82 80 1 79 گازي
25.4 71 0 71 89 0 89 چرخه ترکيبی
100.0 1 0 1 2 1 1 ديزلی
2.1 771 0 771 787 2 785 جمع حرارتي
37.5 8 0 8 11 0 11 برقآبی
2.4 779 0 779 798 2 796 جمع
0.0 8668   8668 8664   8664 بخاري حرارتي توليد ويژه (گيگاوات ساعت)
15.4 4221 49 4172 4872 55 4817 گازي
20.6 3977   3977 4796   4796 چرخه ترکيبی
12.0 25 9 16 28 9 19 ديزلی
8.7 16891 58 16833 18360 64 18296 جمع حرارتي
10.1- 1849   1849 1662   1662 برقآبی
6.8 18740 58 18682 20022 64 19958 جمع
29.6 895   895 1160   1160 بخاري گازوييل مصرفی (هزارليتر)
41.0- 245151 22978 222173 144576 3144 141432 گازي
581.6 3142   3142 21415   21415 چرخه ترکيبی
8.9 7761 2599 5162 8454 2432 6022 ديزلی
31.7- 256949 25577 231372 175605 5576 170029 جمع
13.7- 2224523   2224523 1918836   1918836 بخاري گازمصرفی (هزارمترمکعب)
21.8 1234819   1234819 1504199 16804 1487395 گازي
22.6 861115   861115 1055403   1055403 چرخه ترکيبی
3.7 4320457 0 4320457 4478438 16804 4461634 جمع
130.7 244524   244524 564063   564063 بخاري نفت کوره مصرفی(هزارليتر)
130.7 244524 0 244524 564063 0 564063 جمع
1.4 79.5 60.4 79.6 80.9 87.0 80.9 ضريب بار توليدي درصد

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵