اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات قدرت نامی (ارديبهشت سال 1386)

مقايسه اطلاعات قدرت نامی , عملی , قابل توليد و توليدشده وزارت نيرو به تفکيک نوع مولد
در ارديبهشت ماه
تغييرات درصد سال 1385 سال 1386 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
0.0 15180   15180 15180   15180 بخاري حرارتي قدرت نامی(مگاوات)
10.1 11333 123 11210 12477 146 12331 گازي
27.7 6833   6833 8728   8728 چرخه ترکيبی
13.5- 483 59 424 418 30 388 ديزلی
8.8 33829 182 33647 36803 176 36627 جمع حرارتي
10.3 6079 1 6078 6703   6703 برقآبی
9.0 39908 183 39725 43506 176 43330 جمع
0.0 14807   14807 14807   14807 بخاري حرارتي قدرت عملي   (مگاوات)
30.4 7778 90 7688 10140 96 10044 گازي
30.3 5926   5926 7719   7719 چرخه ترکيبی
8.0- 311 5 306 286 25 261 ديزلی
14.3 28822 95 28727 32952 121 32831 جمع حرارتي
32.5 5051 1 5050 6691   6691 برقآبی
17.0 33873 96 33777 39643 121 39522 جمع
0.6 14702   14702 14791   14791 بخاري حرارتي قدرت قابل توليد غير همزمان   (مگاوات)
15.3 8637 90 8547 9961 96 9865 گازي
24.9 5999   5999 7493   7493 چرخه ترکيبی
4.3- 188 44 144 180 24 156 ديزلی
9.8 29526 134 29392 32425 120 32305 جمع حرارتي
11.6 5569 1 5568 6214   6214 برقآبی
10.1 35095 135 34960 38639 120 38519 جمع
2.0 12705   12705 12958   12958 بخاري حرارتي قدرت بهره برداري شده غيرهمزمان  (مگاوات)
21.5 7318 90 7228 8892 90 8802 گازي
19.7 5999   5999 7178   7178 چرخه ترکيبی
1.4- 146 24 122 144 20 124 ديزلی
11.5 26168 114 26054 29172 110 29062 جمع حرارتي
12.3 5551 1 5550 6232   6232 برقآبی
11.6 31719 115 31604 35404 110 35294 جمع
2.1 28659 115 28544 29257 110 29147 حداکثربارتوليدی همزمان ماه (مگاوات)

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵