اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات توليد ناويژه (ارديبهشت سال 1386)

مقايسه اطلاعات توليدناويژه , مصرف داخلی , توليدويژه و سوخت وزارت نيروبه تفکيک نوع مولد
در ارديبهشت ماه
تغييرات درصد سال 1385 سال 1386 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
3.8 6701   6701 6955   6955 بخاري حرارتي توليد ناويژه (گيگاوات ساعت)
1.7- 2739 34 2705 2693 41 2652 گازي
9.2 3448   3448 3766   3766 چرخه ترکيبی
0.0 24 7 17 24 6 18 ديزلی
4.1 12912 41 12871 13438 47 13391 جمع حرارتي
60.5 1713   1713 2750   2750 برقآبی
10.7 14625 41 14584 16188 47 16141 جمع
1.2 484 0 484 478 0 478 بخاري حرارتي مصرف داخلی   (گيگاوات ساعت)
5.9 17 1 16 18 1 17 گازي
3.4 59 0 59 61 0 61 چرخه ترکيبی
50.0 2 1 1 3 1 2 ديزلی
-0.4 562 2 560 560 2 558 جمع حرارتي
52.6- 19 0 19 9 0 9 برقآبی
-2.1 581 2 579 569 2 567 جمع
4.2 6217   6217 6477   6477 بخاري حرارتي توليد ويژه    (گيگاوات ساعت)
1.7- 2722 33 2689 2675 40 2635 گازي
9.3 3389   3389 3705   3705 چرخه ترکيبی
4.5- 22 6 16 21 5 16 ديزلی
4.3 12350 39 12311 12878 45 12833 جمع حرارتي
61.8 1694   1694 2741   2741 برقآبی
11.2 14044 39 14005 15619 45 15574 جمع
-24.4 921   921 696   696 بخاري گازوييل مصرفی  (هزارليتر)
31.1- 117631 15716 101915 80993 8 80985 گازي
189.4 621   621 1797   1797 چرخه ترکيبی
2.4 6795 1743 5052 6955 1516 5439 ديزلی
28.2- 125968 17459 108509 90441 1524 88917 جمع
4.1 1661228   1661228 1728544   1728544 بخاري گازمصرفی (هزارمترمکعب)
7.2- 887760   887760 823730 13868 809862 گازي
16.1 732051   732051 850039   850039 چرخه ترکيبی
3.7 3281039 0 3281039 3402313 13868 3388445 جمع
19.1- 167286   167286 135417   135417 بخاري نفت کوره مصرفی  (هزارليتر)
19.1- 167286 0 167286 135417 0 135417 جمع
5.8 68.6 47.9 68.7 74.4 57.4 74.4 ضريب بار توليدي درصد

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵