اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات قدرت نامی (شهريور سال 1386)

مقايسه اطلاعات قدرت نامی , عملی , قابل توليد و توليدشده وزارت نيرو به تفکيک نوع مولد
در شهريور ماه
تغييرات درصد سال 1385 سال 1386 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
0.1 15180   15180 15192   15192 بخاري حرارتي قدرت نامی(مگاوات)
17.9 11661 148 11513 13745 184 13561 گازي
15.8 7674   7674 8888   8888 چرخه ترکيبی
13.5- 483 59 424 418 30 388 ديزلی
9.3 34998 207 34791 38243 214 38029 جمع حرارتي
13.9 6325 1 6324 7203 1 7202 برقآبی
10.0 41323 208 41115 45446 215 45231 جمع
0.1 14726   14726 14735   14735 بخاري حرارتي قدرت عملي   (مگاوات)
13.4 9359 105 9254 10615 123 10492 گازي
11.6 6726   6726 7504   7504 چرخه ترکيبی
22.8- 356 50 306 275 24 251 ديزلی
6.3 31167 155 31012 33129 147 32982 جمع حرارتي
13.5 5936 1 5935 6736 1 6735 برقآبی
7.4 37103 156 36947 39865 148 39717 جمع
0.7- 14788   14788 14690   14690 بخاري حرارتي قدرت قابل توليد غير همزمان   (مگاوات)
17.2 9174 105 9069 10750 123 10627 گازي
19.5 6361   6361 7603   7603 چرخه ترکيبی
5.4 167 37 130 176 22 154 ديزلی
9.0 30490 142 30348 33219 145 33074 جمع حرارتي
3.3 5865 1 5864 6060 1 6059 برقآبی
8.0 36355 143 36212 39279 146 39133 جمع
0.3- 14277   14277 14235   14235 بخاري حرارتي قدرت بهره برداري شده غيرهمزمان  (مگاوات)
17.5 8502 71 8431 9992 109 9883 گازي
18.4 6352   6352 7523   7523 چرخه ترکيبی
17.9 123 22 101 145 19 126 ديزلی
9.0 29254 93 29161 31895 128 31767 جمع حرارتي
5.8 5781   5781 6115   6115 برقآبی
8.5 35035 93 34942 38010 128 37882 جمع
4.7 33015 93 32922 34580 128 34452 حداکثربارتوليدی همزمان ماه (مگاوات)

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵