اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات توليد ناويژه (شهريور سال 1386)

مقايسه اطلاعات توليدناويژه , مصرف داخلی , توليدويژه و سوخت وزارت نيروبه تفکيک نوع مولد
در شهريور ماه
تغييرات درصد سال 1385 سال 1386 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
0.4- 8575   8575 8543   8543 بخاري حرارتي توليد ناويژه (گيگاوات ساعت)
25.5 3830 47 3783 4806 54 4752 گازي
23.3 3900   3900 4807   4807 چرخه ترکيبی
4.5 22 11 11 23 7 16 ديزلی
11.3 16327 58 16269 18179 61 18118 جمع حرارتي
14.9- 1770   1770 1506   1506 برقآبی
8.8 18097 58 18039 19685 61 19624 جمع
0.5- 571 0 571 568 0 568 بخاري حرارتي مصرف داخلی (گيگاوات ساعت)
20.0 20 0 20 24 1 23 گازي
26.5 68 0 68 86 0 86 چرخه ترکيبی
50.0- 2 1 1 1 0 1 ديزلی
2.7 661 1 660 679 1 678 جمع حرارتي
28.6 7 0 7 9 0 9 برقآبی
3.0 668 1 667 688 1 687 جمع
0.4- 8004   8004 7975   7975 بخاري حرارتي توليد ويژه (گيگاوات ساعت)
25.5 3810 47 3763 4782 53 4729 گازي
23.2 3832   3832 4721   4721 چرخه ترکيبی
10.0 20 10 10 22 7 15 ديزلی
11.7 15666 57 15609 17500 60 17440 جمع حرارتي
15.1- 1763   1763 1497   1497 برقآبی
9.0 17429 57 17372 18997 60 18937 جمع
85.4 2661   2661 4934   4934 بخاري گازوييل مصرفی (هزارليتر)
18.8- 180181 21979 158202 146270 3100 143170 گازي
302.7 12363   12363 49783   49783 چرخه ترکيبی
7.9 6462 3157 3305 6970 1948 5022 ديزلی
3.1 201667 25136 176531 207957 5048 202909 جمع
7.4- 2056204   2056204 1903491   1903491 بخاري گازمصرفی (هزارمترمکعب)
25.7 1166510   1166510 1465798 16362 1449436 گازي
16.2 844310   844310 981022   981022 چرخه ترکيبی
7.0 4067024 0 4067024 4350311 16362 4333949 جمع
61.3 238030   238030 383909   383909 بخاري نفت کوره مصرفی(هزارليتر)
61.3 238030 0 238030 383909 0 383909 جمع
2.8 73.7 83.8 73.6 76.5 64.1 76.6 ضريب بار توليدي درصد

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵