اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات قدرت نامی (سه ماهه اول سال 1386)

مقايسه اطلاعات قدرت نامی , عملی , قابل توليد و توليدشده وزارت نيرو به تفکيک نوع مولد
سه ماهه اول
تغييرات درصد سال 1385 سال 1386 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
0.0 15180 0 15180 15180 0 15180 بخاري حرارتي  قدرت نامی    (مگاوات)
10.1 11521 123 11398 12685 146 12539 گازي
27.8 6832 0 6832 8728 0 8728 چرخه ترکيبی
13.5- 483 59 424 418 30 388 ديزلی
8.8 34016 182 33834 37011 176 36835 جمع حرارتي
10.4 6075 1 6074 6704 1 6703 برقآبی
9.0 40091 183 39908 43715 177 43538 جمع
0.0 14807 0 14807 14807 0 14807 بخاري حرارتي قدرت عملي   (مگاوات)
11.5 9306 90 9216 10376 96 10280 گازي
31.7 5926 0 5926 7803 0 7803 چرخه ترکيبی
19.7- 356 50 306 286 25 261 ديزلی
9.5 30395 140 30255 33272 121 33151 جمع حرارتي
10.4 6063 1 6062 6692 1 6691 برقآبی
9.6 36458 141 36317 39964 122 39842 جمع
0.4- 14822 0 14822 14770 0 14770 بخاري حرارتي قدرت قابل توليد غير همزمان   (مگاوات)
13.5 9122 90 9032 10353 96 10257 گازي
24.8 6157 0 6157 7685 0 7685 چرخه ترکيبی
6.2- 195 37 158 183 24 159 ديزلی
8.9 30296 127 30169 32991 120 32871 جمع حرارتي
24.3 5000 1 4999 6214 1 6213 برقآبی
11.1 35296 128 35168 39205 121 39084 جمع
1.5 13704 0 13704 13906 0 13906 بخاري حرارتي قدرت بهره برداري شده غيرهمزمان  (مگاوات)
11.5 8222 84 8138 9164 92 9072 گازي
20.5 6157 0 6157 7421 0 7421 چرخه ترکيبی
19.5 154 29 125 184 21 163 ديزلی
8.6 28237 113 28124 30675 113 30562 جمع حرارتي
22.7 5025 0 5025 6165 0 6165 برقآبی
10.8 33262 113 33149 36840 113 36727 جمع
6.6 31203 113 31090 33265 113 33152 حداکثربارتوليدی همزمان ماه (مگاوات)

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵