اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات توليد ناويژه (سه ماهه اول سال 1386)

مقايسه اطلاعات توليدناويژه , مصرف داخلی , توليدويژه و سوخت وزارت نيروبه تفکيک نوع مولد
سه ماهه اول
تغييرات درصد سال 1385 سال 1386 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
5.9 20704 0 20704 21934   21934 بخاري حرارتي توليد ناويژه      (گيگاوات ساعت)
1.4 7879 100 7779 7990 116 7874 گازي
13.3 10288 0 10288 11659 0 11659 چرخه ترکيبی
11.9 59 17 42 66 17 49 ديزلی
7.0 38930 117 38813 41649 133 41516 جمع حرارتي
17.5 5893   5893 6927   6927 برقآبی
8.4 44823 117 44706 48576 133 48443 جمع
4.3 1428 0 1428 1490 0 1490 بخاري حرارتي مصرف داخلی   (گيگاوات ساعت)
6.1 49 2 47 52 3 49 گازي
8.2 183 0 183 198 0 198 چرخه ترکيبی
40.0 5 2 3 7 2 5 ديزلی
4.9 1665 4 1661 1747 5 1742 جمع حرارتي
35.9- 39 0 39 25 0 25 برقآبی
4.0 1704 4 1700 1772 5 1767 جمع
6.1 19276 0 19276 20444 0 20444 بخاري حرارتي توليد ويژه    (گيگاوات ساعت)
1.4 7830 98 7732 7938 113 7825 گازي
13.4 10105 0 10105 11461 0 11461 چرخه ترکيبی
9.3 54 15 39 59 15 44 ديزلی
7.1 37265 113 37152 39902 128 39774 جمع حرارتي
17.9 5854   5854 6902   6902 برقآبی
8.5 43119 113 43006 46804 128 46676 جمع
81.2 3005 0 3005 5446 0 5446 بخاري گازوييل مصرفی (هزارليتر)
28.4- 344772 46465 298307 246922 2339 244583 گازي
277.5 16456 0 16456 62125 0 62125 چرخه ترکيبی
10.8 17096 4484 12612 18950 4492 14458 ديزلی
-12.6 381329 50949 330380 333443 6831 326612 جمع
4.3 4909747 0 4909747 5120473 0 5120473 بخاري گازمصرفی (هزارمترمکعب)
5.3- 2534942 0 2534942 2401493 37607 2363886 گازي
18.0 2175327 0 2175327 2566493 0 2566493 چرخه ترکيبی
4.9 9620016 0 9620016 10088459 37607 10050852 جمع
20.5 614384   614384 740132   740132 بخاري نفت کوره مصرفی (هزارليتر)
20.5 614384 0 614384 740132 0 740132 جمع
1.7 64.4 46.4 64.4 65.4 52.7 65.5 ضريب بار توليدي درصد

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵