اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات قدرت نامی (سه ماهه دوم سال 1386)

مقايسه اطلاعات قدرت نامی , عملی , قابل توليد و توليدشده وزارت نيرو به تفکيک نوع مولد
در سه ماهه دوم ماه
تغييرات درصد سال 1385 سال 1386 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
0.1 15180 0 15180 15192 0 15192 بخاري حرارتي قدرت نامی(مگاوات)
17.9 11661 148 11513 13745 184 13561 گازي
15.8 7674 0 7674 8888 0 8888 چرخه ترکيبی
13.5- 483 59 424 418 30 388 ديزلی
9.3 34998 207 34791 38243 214 38029 جمع حرارتي
13.9 6325 1 6324 7203 1 7202 برقآبی
10.0 41323 208 41115 45446 215 45231 جمع
0.1 14726 0 14726 14735 0 14735 بخاري حرارتي قدرت عملي   (مگاوات)
13.4 9359 105 9254 10615 123 10492 گازي
11.6 6726 0 6726 7504 0 7504 چرخه ترکيبی
22.8- 356 50 306 275 24 251 ديزلی
6.3 31167 155 31012 33129 147 32982 جمع حرارتي
13.5 5936 1 5935 6736 1 6735 برقآبی
7.4 37103 156 36947 39865 148 39717 جمع
0.7- 14788 0 14788 14690 0 14690 بخاري حرارتي قدرت قابل توليد غير همزمان   (مگاوات)
17.2 9174 105 9069 10750 123 10627 گازي
19.5 6361 0 6361 7603 0 7603 چرخه ترکيبی
5.4 167 37 130 176 22 154 ديزلی
9.0 30490 142 30348 33219 145 33074 جمع حرارتي
3.3 5865 1 5864 6060 1 6059 برقآبی
8.0 36355 143 36212 39279 146 39133 جمع
0.3- 14277 0 14277 14235 0 14235 بخاري حرارتي قدرت بهره برداري شده غيرهمزمان  (مگاوات)
17.5 8502 71 8431 9992 109 9883 گازي
18.4 6352 0 6352 7523 0 7523 چرخه ترکيبی
17.9 123 22 101 145 19 126 ديزلی
9.0 29254 93 29161 31895 128 31767 جمع حرارتي
5.8 5781 0 5781 6115 0 6115 برقآبی
8.5 35035 93 34942 38010 128 37882 جمع
4.9 33015 93 32922 34623 128 34495 حداکثربارتوليدی همزمان ماه (مگاوات)

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵