اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات توليد ناويژه (سه ماهه دوم سال 1386)

مقايسه اطلاعات توليدناويژه , مصرف داخلی , توليدويژه و سوخت وزارت نيروبه تفکيک نوع مولد
در سه ماهه دوم ماه
تغييرات درصد سال 1385 سال 1386 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
1.1 26767 0 26767 27056   27056 بخاري حرارتي توليد ناويژه (گيگاوات ساعت)
14.6 12361 143 12218 14169 163 14006 گازي
22.1 11821 0 11821 14439 0 14439 چرخه ترکيبی
14.1 78 28 50 89 25 64 ديزلی
9.3 51027 171 50856 55753 188 55565 جمع حرارتي
9.6- 5592   5592 5054   5054 برقآبی
7.4 56619 171 56448 60807 188 60619 جمع
0.4 1786 0 1786 1794 0 1794 بخاري حرارتي مصرف داخلی (گيگاوات ساعت)
5.6 125 1 124 132 3 129 گازي
23.9 209 0 209 259 0 259 چرخه ترکيبی
0.0 5 1 4 5 1 4 ديزلی
3.1 2125 2 2123 2190 4 2186 جمع حرارتي
0.0 29 0 29 29 0 29 برقآبی
3.0 2154 2 2152 2219 4 2215 جمع
1.1 24981 0 24981 25262 0 25262 بخاري حرارتي توليد ويژه (گيگاوات ساعت)
14.7 12236 142 12094 14037 160 13877 گازي
22.1 11612 0 11612 14180 0 14180 چرخه ترکيبی
15.1 73 27 46 84 24 60 ديزلی
9.5 48902 169 48733 53563 184 53379 جمع حرارتي
9.7- 5563   5563 5025   5025 برقآبی
7.6 54465 169 54296 58588 184 58404 جمع
33.1 5252 0 5252 6988 0 6988 بخاري گازوييل مصرفی (هزارليتر)
32.2- 624257 92070 532187 423388 9303 414085 گازي
57.9 58651 0 58651 92582 0 92582 چرخه ترکيبی
12.3 23094 7902 15192 25932 6488 19444 ديزلی
22.8- 711254 99972 611282 548890 15791 533099 جمع
5.8- 6459167 0 6459167 6082142 0 6082142 بخاري گازمصرفی (هزارمترمکعب)
17.0 3679276 0 3679276 4306243 48859 4257384 گازي
23.9 2502699 0 2502699 3101382 0 3101382 چرخه ترکيبی
6.7 12641142 0 12641142 13489767 48859 13440908 جمع
68.2 689808   689808 1160213   1160213 بخاري نفت کوره مصرفی(هزارليتر)
68.2 689808 0 689808 1160213 0 1160213 جمع
2.4 76.8 82.4 76.8 78.7 65.8 78.7 ضريب بار توليدي درصد

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵