اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات قدرت نامی (تير سال 1386)

مقايسه اطلاعات قدرت نامی , عملی , قابل توليد و توليدشده وزارت نيرو به تفکيک نوع مولد
در تير ماه
تغييرات درصد سال 1385 سال 1386 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
0.1 15180   15180 15192   15192 بخاري حرارتي قدرت نامی(مگاوات)
13.0 11588 148 11440 13100 146 12954 گازي
22.3 7268   7268 8888   8888 چرخه ترکيبی
13.5- 483 59 424 418 30 388 ديزلی
8.9 34519 207 34312 37598 176 37422 جمع حرارتي
9.9 6326 1 6325 6954 1 6953 برقآبی
9.1 40845 208 40637 44552 177 44375 جمع
0.1 14726   14726 14735   14735 بخاري حرارتي قدرت عملي   (مگاوات)
7.9 9381 105 9276 10120 96 10024 گازي
18.3 6345   6345 7504   7504 چرخه ترکيبی
22.8- 356 50 306 275 24 251 ديزلی
5.9 30808 155 30653 32634 120 32514 جمع حرارتي
9.9 5920 1 5919 6507 1 6506 برقآبی
6.6 36728 156 36572 39141 121 39020 جمع
0.5- 14791   14791 14720   14720 بخاري حرارتي قدرت قابل توليد غير همزمان   (مگاوات)
17.3 9056 105 8951 10620 94 10526 گازي
23.7 6026   6026 7453   7453 چرخه ترکيبی
18.8- 207 44 163 168 23 145 ديزلی
9.6 30080 149 29931 32961 117 32844 جمع حرارتي
2.0 5724   5724 5839 1 5838 برقآبی
8.4 35804 149 35655 38800 118 38682 جمع
2.9- 14698   14698 14274   14274 بخاري حرارتي قدرت بهره برداري شده غيرهمزمان  (مگاوات)
16.1 8220 100 8120 9540 94 9446 گازي
22.9 6022   6022 7404   7404 چرخه ترکيبی
12.6- 159 34 125 139 20 119 ديزلی
7.8 29099 134 28965 31357 114 31243 جمع حرارتي
0.2- 5815   5815 5803   5803 برقآبی
6.4 34914 134 34780 37160 114 37046 جمع
5.5 32678 134 32544 34481 114 34367 حداکثربارتوليدی همزمان ماه (مگاوات)

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵