اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات توليد ناويژه (تير سال 1386)

مقايسه اطلاعات توليدناويژه , مصرف داخلی , توليدويژه و سوخت وزارت نيروبه تفکيک نوع مولد
در تير ماه
تغييرات درصد سال 1385 سال 1386 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
3.7 8907   8907 9233   9233 بخاري حرارتي توليد ناويژه (گيگاوات ساعت)
4.3 4228 47 4181 4411 53 4358 گازي
22.6 3873   3873 4747   4747 چرخه ترکيبی
20.0 30 8 22 36 8 28 ديزلی
8.2 17038 55 16983 18427 61 18366 جمع حرارتي
-4.6 1965   1965 1875   1875 برقآبی
6.8 19003 55 18948 20302 61 20241 جمع
2.0 598 0 598 610 0 610 بخاري حرارتي مصرف داخلی (گيگاوات ساعت)
21.7 23 1 22 28 1 27 گازي
20.0 70 0 70 84 0 84 چرخه ترکيبی
0.0 2 0 2 2 0 2 ديزلی
4.5 693 1 692 724 1 723 جمع حرارتي
-35.7 14 0 14 9 0 9 برقآبی
3.7 707 1 706 733 1 732 جمع
3.8 8309   8309 8623   8623 بخاري حرارتي توليد ويژه (گيگاوات ساعت)
4.2 4205 46 4159 4383 52 4331 گازي
22.6 3803   3803 4663   4663 چرخه ترکيبی
21.4 28 8 20 34 8 26 ديزلی
8.3 16345 54 16291 17703 60 17643 جمع حرارتي
-4.4 1951   1951 1866   1866 برقآبی
7.0 18296 54 18242 19569 60 19509 جمع
-47.3 1696   1696 894   894 بخاري گازوييل مصرفی (هزارليتر)
-33.4 198925 47113 151812 132542 3059 129483 گازي
-50.4 43146   43146 21384   21384 چرخه ترکيبی
18.5 8871 2146 6725 10508 2108 8400 ديزلی
-34.6 252638 49259 203379 165328 5167 160161 جمع
3.7 2178440   2178440 2259815   2259815 بخاري گازمصرفی (هزارمترمکعب)
4.6 1277947   1277947 1336246 15693 1320553 گازي
33.6 797274   797274 1064957   1064957 چرخه ترکيبی
9.6 4253661 0 4253661 4661018 15693 4645325 جمع
2.4 207254   207254 212241   212241 بخاري نفت کوره مصرفی(هزارليتر)
2.4 207254 0 207254 212241 0 212241 جمع
1.0 78.2 55.2 78.3 79.1 71.9 79.2 ضريب بار توليدي درصد

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵