اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات توليد ناويژه (سه ماهه چهارم سال 1387)

مقايسه اطلاعات توليد , مصرف داخلی, و سوخت مصرفی وزارت نيرو و بخش خصوصی به تفکيک نوع مولد
سه ماهه چهارم ماه
درصد رشد سال 1386 سال 1387 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
1.1 21876 0 21876 22108 0 22108 وزارت نيرو بخاري حرارتي توليد ناويژه (گيگاوات ساعت)
8.9 248 0 248 270 0 270 بخش خصوصی
16.2 5394 66 5328 6268 72 6196 وزارت نيرو گازي
113.6 1851 0 1851 3954 0 3954 بخش خصوصی
9.5 11064 0 11064 12111 0 12111 چرخه ترکيبی
-53.0 41.5 8.2 33.3 19.5 9.5 10 ديزلی
10.5 40475 74 40400 44731 82 44649 جمع
-80.6 3529 0 3529 684 0 684 برقآبی و برق بادی
3.2 44004 74 43929 45415 82 45333 جمع
3.6 1415 0 1415 1466 0 1466 وزارت نيرو بخاري حرارتي مصرف داخلی (گيگاوات ساعت)
18.8 16 0 16 19 0 19 بخش خصوصی
8.7 46 2 44 50 2 48 وزارت نيرو گازي
153.8 13 0 13 33 0 33 بخش خصوصی
18.2 170 0 170 201 0 201 چرخه ترکيبی
-54.3 3.5 0.2 3.3 1.6 0.6 1.0 ديزلی
6.4 1664 2 1661 1771 3 1768 جمع
-81.1 217 0 217 41 0 41 برقآبی و برق بادی
-3.7 1881 2 1878 1812 3 1809 جمع
0.9 20461 0 20461 20642 0 20642 وزارت نيرو بخاري حرارتي توليد ويژه (گيگاوات ساعت)
8.2 232 0 232 251 0 251 بخش خصوصی
16.3 5348 64 5284 6218 70 6148 وزارت نيرو گازي
113.3 1838 0 1838 3921 0 3921 بخش خصوصی
9.3 10894 0 10894 11910 0 11910 چرخه ترکيبی
-52.9 38.0 8.0 30.0 17.9 8.9 9 ديزلی
10.7 38811 72 38739 42960 79 42881 جمع
-80.6 3312 0 3312 643 0 643 برقآبی و برق بادی
3.5 42123 72 42051 43603 79 43524 جمع
-40.4 70629 0 70629 42120 0 42120 وزارت نيرو بخاري گازوييل مصرفی (هزارليتر)
  0 0 0 0 0 0 بخش خصوصی
-19.0 875007 0 875007 709060 25 709035 وزارت نيرو گازي
48.8 300559 0 300559 447247 0 447247 بخش خصوصی
-42.4 1264087 0 1264087 728058 0 728058 چرخه ترکيبی
-53.6 11899 2163 9736 5520 2511 3009 ديزلی
-23.4 2522181 2163 2520018 1932005 2536 1929469 جمع
79.5 1028723 0 1028723 1846493 0 1846493 وزارت نيرو بخاري گازمصرفی (هزارمترمکعب)
11.0 60661 0 60661 67332 0 67332 بخش خصوصی
54.6 916770 22378 894392 1417130 24439 1392691 وزارت نيرو گازي
146.1 302939 0 302939 745507 0 745507 بخش خصوصی
46.1 1348170 0 1348170 1969608 0 1969608 چرخه ترکيبی
65.3 3657263 22378 3634885 6046070 24439 6021631 جمع
-13.5 4454931   4454931 3854282   3854282 وزارت نيرو بخاري نفت کوره مصرفی (هزارليتر)
  0     0     بخش خصوصی
-13.5 4454931 0 4454931 3854282 0 3854282 جمع
1.5 73.1 34.4 73.3 74.6 38.1 74.7 ضريب بار توليدي درصد (با در نظر گرفتن صنايع بزرگ)
  906 0 906 935 0 935 توليد صنايع بزرگ

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵