اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات قدرت نامی (آبان سال 1387)

مقايسه اطلاعات قدرت نامی , عملی , قابل توليد و توليد شده وزارت نيرو و بخش خصوصی به تفکيک نوع مولد
آبان ماه
درصد رشد سال 1386 سال 1387 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
0.2 14902   14902 14935   14935 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت نامی (مگاوات)
0.0 290   290 290   290 بخش خصوصی
2.1 11185 184 11001 11421 184 11237 وزارت نيرو گازي
15.7 3037   3037 3514   3514 بخش خصوصی
21.5 8888   8888 10798   10798 چرخه ترکيبی
0.0 418 30 388 418 30 388 ديزلی
6.9 38720 214 38506 41376 214 41162 جمع
7.3 7206 3 7203 7735 3 7732 برقآبی و برق بادی
6.9 45926 217 45709 49111 217 48894 جمع
0.2 14533   14533 14564   14564 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت عملي (مگاوات)
0.0 290   290 290   290 بخش خصوصی
3.2 9302 127 9175 9598 129 9469 وزارت نيرو گازي
20.4 2337   2337 2814   2814 بخش خصوصی
22.8 7940   7940 9750   9750 چرخه ترکيبی
0.7 286 25 261 288 25 263 ديزلی
7.5 34688 152 34536 37304 154 37150 جمع
7.8 6875 3 6872 7412 3 7409 برقآبی و برق بادی
7.6 41563 155 41408 44716 157 44559 جمع
0.3 14373   14373 14417   14417 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت قابل توليد غير همزمان (مگاوات)
0.0 290   290 290   290 بخش خصوصی
7.0 9153 125 9028 9790 125 9665 وزارت نيرو گازي
24.4 1756   1756 2185   2185 بخش خصوصی
16.7 7855   7855 9169   9169 چرخه ترکيبی
7.6 144 10 134 155 23 132 ديزلی
7.3 33571 135 33436 36006 148 35858 جمع
-39.5 5269 1 5268 3189 1 3188 برقآبی و برق بادی
0.9 38840 136 38704 39195 149 39046 جمع
-10.2 13707   13707 12306   12306 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت بهره برداري شده غير همزمان (مگاوات)
1.5 134   134 136   136 بخش خصوصی
5.4 8553 108 8445 9018 85 8933 وزارت نيرو گازي
27.1 1719   1719 2185   2185 بخش خصوصی
7.9 7611   7611 8215   8215 چرخه ترکيبی
-1.0 104 9 95 103 11 92 ديزلی
0.4 31828 117 31711 31963 96 31867 جمع
-46.6 5083 1 5082 2715 1 2714 برقآبی و برق بادی
-6.0 36911 118 36793 34678 97 34581 جمع
0.0 28741 118 28623 28736 97 28639 حداکثر بار توليدی همزمان ماه (مگاوات)

تاريخ بروزرساني :

مآخذ : شرکت های برق منطقه ای

حداکثر بار توليدی : شرکت مديريت شبکه برق ايران
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵