اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات توليد ناويژه (آبان سال 1387)

مقايسه اطلاعات توليد , مصرف داخلی, و سوخت مصرفی وزارت نيرو و بخش خصوصی به تفکيک نوع مولد
آبان ماه
درصد رشد سال 1386 سال 1387 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
4.4 6454   6454 6736   6736 وزارت نيرو بخاري حرارتي توليد ناويژه (گيگاوات ساعت)
-12.9 93   93 81   81 بخش خصوصی
13.8 2203 35 2168 2506 38 2468 وزارت نيرو گازي
42.8 844   844 1205   1205 بخش خصوصی
10.2 4145   4145 4567   4567 چرخه ترکيبی
8.9 7.9 3.2 4.7 8.6 3 5.6 ديزلی
9.9 13747 38 13709 15104 41 15063 جمع
-73.5 790 1 789 209 0 209 برقآبی و برق بادی
5.3 14537 39 14498 15313 41 15272 جمع
5.9 440 0 440 466 0 466 وزارت نيرو بخاري حرارتي مصرف داخلی (گيگاوات ساعت)
-28.6 7 0 7 5 0 5 بخش خصوصی
0.0 16 1 15 16 0 16 وزارت نيرو گازي
166.7 3 0 3 8 0 8 بخش خصوصی
0.0 72 0 72 72 0 72 چرخه ترکيبی
20.0 0.5 0.2 0.3 0.6 0.2 0.4 ديزلی
5.4 539 1 537 568 0 567 جمع
-92.9 28 0 28 2 0 2 برقآبی و برق بادی
0.5 567 1 565 570 0 569 جمع
4.3 6014   6014 6270   6270 وزارت نيرو بخاري حرارتي توليد ويژه (گيگاوات ساعت)
-11.6 86   86 76   76 بخش خصوصی
13.9 2187 34 2153 2490 38 2452 وزارت نيرو گازي
42.3 841   841 1197   1197 بخش خصوصی
10.4 4073   4073 4495   4495 چرخه ترکيبی
8.1 7.4 3 4.4 8 2.8 5.2 ديزلی
10.1 13208 37 13171 14536 41 14495 جمع
-72.8 762 1 761 207 0 207 برقآبی و برق بادی
5.5 13970 38 13932 14743 41 14702 جمع
3.3 1714   1714 1771   1771 وزارت نيرو بخاري گازوييل مصرفی (هزارليتر)
  0     0     بخش خصوصی
38.1 73410   73410 101411   101411 وزارت نيرو گازي
958.4 4653   4653 49247   49247 بخش خصوصی
139.9 56320   56320 135123   135123 چرخه ترکيبی
75.7 1409   1409 2475 833 1642 ديزلی
110.9 137506 0 137506 290027 833 289194 جمع
-24.0 1198997   1198997 910880   910880 وزارت نيرو بخاري گازمصرفی (هزارمترمکعب)
-12.2 23206   23206 20365   20365 بخش خصوصی
12.5 680184 11764 668420 765193 13064 752129 وزارت نيرو گازي
27.8 245666   245666 313860   313860 بخش خصوصی
0.2 873096   873096 874448   874448 چرخه ترکيبی
-4.5 3021149 11764 3009385 2884746 13064 2871682 جمع
69.6 520280   520280 882190   882190 وزارت نيرو بخاري نفت کوره مصرفی (هزارليتر)
  0     0     بخش خصوصی
69.6 520280 0 520280 882190 0 882190 جمع
3.5 72.1 46.1 72.2 75.6 59.0 75.6 ضريب بار توليدي درصد
  385 0 385 324 0 324 توليد صنايع بزرگ

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵