اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات قدرت نامی (آذر سال 1387)

مقايسه اطلاعات قدرت نامی , عملی , قابل توليد و توليد شده وزارت نيرو و بخش خصوصی به تفکيک نوع مولد
آذر ماه
درصد رشد سال 1386 سال 1387 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
0.2 14902   14902 14935   14935 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت نامی (مگاوات)
0.0 290   290 290   290 بخش خصوصی
2.3 11185 184 11001 11445 184 11261 وزارت نيرو گازي
20.9 3037   3037 3673   3673 بخش خصوصی
19.3 9048   9048 10798   10798 چرخه ترکيبی
-0.2 419 30 389 418 30 388 ديزلی
6.9 38881 214 38667 41559 214 41345 جمع
7.2 7214 3 7211 7735 3 7732 برقآبی و برق بادی
6.9 46095 217 45878 49294 217 49077 جمع
0.2 14531   14531 14564   14564 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت عملي (مگاوات)
0.0 290   290 290   290 بخش خصوصی
4.7 9187 129 9058 9615 129 9486 وزارت نيرو گازي
9.8 2676   2676 2939   2939 بخش خصوصی
18.5 8226   8226 9750   9750 چرخه ترکيبی
0.0 288 25 263 288 25 263 ديزلی
6.4 35198 154 35044 37446 154 37292 جمع
7.2 6914 2 6912 7411 2 7409 برقآبی و برق بادی
6.5 42112 156 41956 44857 156 44701 جمع
0.3 14373   14373 14415   14415 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت قابل توليد غير همزمان (مگاوات)
0.0 290   290 290   290 بخش خصوصی
5.5 9040 125 8915 9536 125 9411 وزارت نيرو گازي
42.8 1543   1543 2203   2203 بخش خصوصی
19.6 7968   7968 9529   9529 چرخه ترکيبی
97.2 71 19 52 140 23 117 ديزلی
8.5 33285 144 33141 36113 148 35965 جمع
-35.7 5319 1 5318 3419 0 3419 برقآبی و برق بادی
2.4 38604 145 38459 39532 148 39384 جمع
-4.6 13899   13899 13265   13265 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت بهره برداري شده غير همزمان (مگاوات)
2.2 135   135 138   138 بخش خصوصی
10.7 8067 69 7998 8928 78 8850 وزارت نيرو گازي
41.2 1528   1528 2157   2157 بخش خصوصی
4.7 7756   7756 8120   8120 چرخه ترکيبی
151.2 43 13 30 108 16 92 ديزلی
4.1 31428 82 31346 32716 94 32622 جمع
-39.7 4888 0 4888 2949 0 2949 برقآبی و برق بادی
-1.8 36316 82 36234 35665 94 35571 جمع
1.9 28156 82 28074 28693 94 28599 حداکثر بار توليدی همزمان ماه (مگاوات)

تاريخ بروزرساني :

مآخذ : شرکت های برق منطقه ای

حداکثر بار توليدی : شرکت مديريت شبکه برق ايران
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵