اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات توليد ناويژه (آذر سال 1387)

مقايسه اطلاعات توليد , مصرف داخلی, و سوخت مصرفی وزارت نيرو و بخش خصوصی به تفکيک نوع مولد
آذر ماه
درصد رشد سال 1386 سال 1387 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
-2.1 7706   7706 7546   7546 وزارت نيرو بخاري حرارتي توليد ناويژه (گيگاوات ساعت)
3.3 92   92 95   95 بخش خصوصی
21.0 1826 25 1801 2209 24 2185 وزارت نيرو گازي
242.8 325   325 1114   1114 بخش خصوصی
1.3 3834   3834 3885   3885 چرخه ترکيبی
77.1 4.8 2.5 2.3 8.5 2.7 5.8 ديزلی
7.8 13788 28 13760 14858 27 14831 جمع
-79.4 917 2 915 189   189 برقآبی و برق بادی
2.3 14705 30 14675 15047 27 15020 جمع
0.2 508 0 508 509 0 509 وزارت نيرو بخاري حرارتي مصرف داخلی (گيگاوات ساعت)
0.0 7 0 7 7 0 7 بخش خصوصی
14.3 14 0 14 16 0 16 وزارت نيرو گازي
750.0 2 0 2 17 0 17 بخش خصوصی
-6.5 62 0 62 58 0 58 چرخه ترکيبی
75.0 0.4 0.2 0.2 0.7 0.2 0.5 ديزلی
2.4 593 0 593 608 0 608 جمع
-50.0 4 0 4 2 0 2 برقآبی و برق بادی
2.1 597 0 597 610 0 610 جمع
-2.2 7198   7198 7037   7037 وزارت نيرو بخاري حرارتي توليد ويژه (گيگاوات ساعت)
3.5 85   85 88   88 بخش خصوصی
21.0 1812 25 1787 2193 24 2169 وزارت نيرو گازي
239.6 323   323 1097   1097 بخش خصوصی
1.5 3772   3772 3827   3827 چرخه ترکيبی
77.3 4.4 2.3 2.1 7.8 2.5 5.3 ديزلی
8.0 13194 27 13167 14250 27 14223 جمع
-79.5 913 2 911 187   187 برقآبی و برق بادی
2.3 14107 29 14078 14437 27 14410 جمع
16.7 12116   12116 14143   14143 وزارت نيرو بخاري گازوييل مصرفی (هزارليتر)
  0     0     بخش خصوصی
-13.5 228222   228222 197521   197521 وزارت نيرو گازي
60.1 66277   66277 106133   106133 بخش خصوصی
-36.3 434160   434160 276523   276523 چرخه ترکيبی
87.5 1294 661 633 2426 711 1715 ديزلی
-19.6 742069 661 741408 596746 711 596035 جمع
12.1 637194   637194 714044   714044 وزارت نيرو بخاري گازمصرفی (هزارمترمکعب)
927.7 2303   2303 23668   23668 بخش خصوصی
47.8 378722 8523 370199 559753 8306 551447 وزارت نيرو گازي
681.1 29327   29327 229084   229084 بخش خصوصی
39.1 431708   431708 600309   600309 چرخه ترکيبی
43.8 1479254 8523 1470731 2126858 8306 2118552 جمع
-6.6 1343900   1343900 1254684   1254684 وزارت نيرو بخاري نفت کوره مصرفی (هزارليتر)
  0     0     بخش خصوصی
-6.6 1343900 0 1343900 1254684 0 1254684 جمع
0.2 74.3 50.0 74.4 74.5 39.5 74.6 ضريب بار توليدي درصد
  357 0 357 340 0 340 توليد صنايع بزرگ

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵