اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات قدرت نامی (بهمن سال 1387)

مقايسه اطلاعات قدرت نامی , عملی , قابل توليد و توليد شده وزارت نيرو و بخش خصوصی به تفکيک نوع مولد
بهمن ماه
درصد رشد سال 1386 سال 1387 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
0.2 14902   14902 14935   14935 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت نامی (مگاوات)
0.0 290   290 290   290 بخش خصوصی
8.6 10549 184 10365 11457 184 11273 وزارت نيرو گازي
41.0 2716   2716 3829   3829 بخش خصوصی
4.6 10322   10322 10798   10798 چرخه ترکيبی
7.5 389   389 418 30 388 ديزلی
6.5 39168 184 38984 41727 214 41513 جمع
7.1 7219 3 7216 7735 3 7732 برقآبی و برق بادی
6.6 46387 187 46200 49462 217 49245 جمع
0.2 14630   14630 14663   14663 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت عملي (مگاوات)
0.0 290   290 290   290 بخش خصوصی
8.4 9264 132 9132 10038 132 9906 وزارت نيرو گازي
38.2 2208   2208 3052   3052 بخش خصوصی
4.7 9640   9640 10097   10097 چرخه ترکيبی
-0.3 294 25 269 293 25 268 ديزلی
5.8 36326 157 36169 38433 157 38276 جمع
7.4 6676 2 6674 7171 2 7169 برقآبی و برق بادی
6.1 43002 159 42843 45604 159 45445 جمع
1.5 14326   14326 14535   14535 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت قابل توليد غير همزمان (مگاوات)
-50.0 290   290 145   145 بخش خصوصی
8.4 9251 125 9126 10031 125 9906 وزارت نيرو گازي
4.9 2146   2146 2251   2251 بخش خصوصی
4.7 8817   8817 9235   9235 چرخه ترکيبی
-26.3 137   137 101 22 79 ديزلی
3.8 34967 125 34842 36298 147 36151 جمع
-44.6 4513 1 4512 2498   2498 برقآبی و برق بادی
-1.7 39480 126 39354 38796 147 38649 جمع
-7.1 13512   13512 12555   12555 وزارت نيرو بخاري حرارتي قدرت بهره برداري شده غير همزمان (مگاوات)
6.6 136   136 145   145 بخش خصوصی
4.4 8129 63 8066 8485 45 8440 وزارت نيرو گازي
4.9 2146   2146 2251   2251 بخش خصوصی
13.2 7600   7600 8602   8602 چرخه ترکيبی
-41.5 118 10 108 69 13 56 ديزلی
1.5 31641 73 31568 32107 58 32049 جمع
-60.4 4260   4260 1686   1686 برقآبی و برق بادی
-5.9 35901 73 35828 33793 58 33735 جمع
0.9 27828 73 27755 28075 58 28017 حداکثر بار توليدی همزمان ماه (مگاوات)

تاريخ بروزرساني :

مآخذ : شرکت های برق منطقه ای

حداکثر بار توليدی : شرکت مديريت شبکه برق ايران
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵