اطلاعات ماهانه توليد صنعت برق

مقايسه اطلاعات توليد ناويژه (بهمن سال 1387)

مقايسه اطلاعات توليد , مصرف داخلی, و سوخت مصرفی وزارت نيرو و بخش خصوصی به تفکيک نوع مولد
بهمن ماه
درصد رشد سال 1386 سال 1387 نيروگاه شرح
جمع خارج شبکه شبکه جمع خارج شبکه شبکه
-1.2 7535   7535 7443   7443 وزارت نيرو بخاري حرارتي توليد ناويژه (گيگاوات ساعت)
-4.7 86   86 82   82 بخش خصوصی
-0.7 1907 22 1885 1893 23 1870 وزارت نيرو گازي
124.3 569   569 1276   1276 بخش خصوصی
14.5 3646   3646 4176   4176 چرخه ترکيبی
-70.5 21.0 3 18 6.2 3.4 2.8 ديزلی
8.1 13764 25 13739 14876 26 14850 جمع
-86.0 1130 0 1130 158   158 برقآبی و برق بادی
0.9 14894 25 14869 15034 26 15008 جمع
-1.4 503 0 503 496 0 496 وزارت نيرو بخاري حرارتي مصرف داخلی (گيگاوات ساعت)
0.0 5 0 5 5 0 5 بخش خصوصی
-5.9 17 1 16 16 1 15 وزارت نيرو گازي
450.0 2 0 2 11 0 11 بخش خصوصی
38.6 57 0 57 79 0 79 چرخه ترکيبی
-75.0 2.0 0.0 2.0 0.5 0.2 0.3 ديزلی
3.7 586 1 585 607.5 1.2 606.3 جمع
-50.0 6 0 6 3 0 3 برقآبی و برق بادی
3.1 592 1 591 610 1 609 جمع
-1.2 7032   7032 6947   6947 وزارت نيرو بخاري حرارتي توليد ويژه (گيگاوات ساعت)
-4.9 81   81 77   77 بخش خصوصی
-0.7 1890 21 1869 1877 22 1855 وزارت نيرو گازي
123.1 567   567 1265   1265 بخش خصوصی
14.2 3589   3589 4097   4097 چرخه ترکيبی
-70.0 19.0 3 16 5.7 3.2 2.5 ديزلی
8.3 13178 24 13154 14269 25 14244 جمع
-86.2 1124   1124 155   155 برقآبی و برق بادی
0.9 14302 24 14278 14424 25 14399 جمع
-55.5 27067   27067 12039   12039 وزارت نيرو بخاري گازوييل مصرفی (هزارليتر)
  0     0     بخش خصوصی
-53.6 405280   405280 187958   187958 وزارت نيرو گازي
9.9 114037   114037 125346   125346 بخش خصوصی
-49.6 450185   450185 226983   226983 چرخه ترکيبی
-71.3 6082 827 5255 1743 912 831 ديزلی
-44.7 1002651 827 1001824 554069 912 553157 جمع
142.0 217863   217863 527207   527207 وزارت نيرو بخاري گازمصرفی (هزارمترمکعب)
0.8 20299   20299 20467   20467 بخش خصوصی
91.9 233397 7483 225914 447978 7889 440089 وزارت نيرو گازي
397.9 51815   51815 257961   257961 بخش خصوصی
75.3 394390   394390 691388   691388 چرخه ترکيبی
111.9 917764 7483 910281 1945001 7889 1937112 جمع
-19.5 1719089   1719089 1384079   1384079 وزارت نيرو بخاري نفت کوره مصرفی (هزارليتر)
  0     0     بخش خصوصی
-19.5 1719089 0 1719089 1384079 0 1384079 جمع
0.3 75.6 47.6 75.7 75.9 63.2 76.0 ضريب بار توليدي درصد
  262 0 262 315 0 315 توليد صنايع بزرگ

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵